Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.07.2022

Население

През 2019 г. почти половината от населението живее в двата града на територията на Община Созопол - 49,5%, докато в 10-те села на общината живеят 50,5% от жителите.

Гъстотата на населението в Община Созопол е над два пъти под средното за страната и малко над два пъти от средното за Област Бургас. Докато средната гъстота на населението на национално и областно ниво спада през 2019 г. спрямо 2015 г., тази в общината бележи макар и незначителен ръст от 1,1%.

Таблица на населението

 

Стойностите на показателите, разкриващи тенденциите в протичащите процеси на раждаемост и смъртност на населението са в пряка връзка от влиянието на редица фактори със социално-икономически и демографски характер. Стойностите на тези показатели следва да се разглеждат в контекста на тяхната роля на „пряко отражение“ на средата на живот (жизнен стандарт и качество на живот, образование, достъп до здравеопазване, социална стабилност), както и на особеностите на репродуктивните нагласи на населението.

 

 

https://www.livechatalternative.com/