Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Георги Леонидов Пинелов

Председател на Общински съвет- Созопол /2019- 2023/

Oбщинският съвет като орган на местното самоуправление има задачата и отговорността да гарантира представителност на жителите на нашата община.

Уверен съм, че в новия Общински съвет ще има добър баланс и ще работим заедно за развитието на Созопол и общината.
Пожелавам на всички общински съветници да бъдем пример за нашите съграждани и да вземаме решения с диалогичност и уважение към личността на другия.