Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 30.06.2022

1. Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?


Отговор: Дължимите местни данъци и такси могат да се платят на касата в общината – в брой или безкасово чрез ПОС терминално устройство, с пощенски запис, с банков превод по сметка на общината, на касите на "Изипей" в цялата страна.

2. Не ползвам имота през по-голямата част от годината, може ли да не заплащам такса смет ?


Отговор: За имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година, не се събира  такса сметосъбиране и сметоизвозване. За целта се подава декларация по образец в Центъра за административно обслужване на общината или по електронен път в срок до 31 октомври на предходната година.

3. Получаването на издадени  удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?


Отговор: Получаването става лично или от упълномощен представител.

4. Къде мога да си запиша час за среща с кмета?


Отговор: При Техническия сътрудник на Кмета на телефон – 0550 2 5701 или на електронна поща – obshtina@sozopol.bg.

5. Къде мога да намеря информация за културни и спортни мероприятия в община Созопол?


Отговор: на сайта на Община Созопол (https://www.sozopol.bg/), в секция "Календар"

6. При извършена кражба, може ли да ми се предоставят записи от видеонаблюдението в община Созопол?


Отговор: При извършена кражба се подава  жалба или сигнал в Районно управление –  гр. Созопол, които в качеството си на компетентен орган, за разследване на жалби и сигнали, изискват записите от камерите по служебен път и предприемат необходимите мерки по установяване на извършителя.

7. Как да си направя регистрация като физическо лице в системата за сигурно електронно връчване?


Отговор: Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установени средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).

8. Как се регистрират юридически лица в системата за сигурно електронно връчване?


Отговор: Юридическите лица създават профили в Системата за сигурно електронно връчване като следват стъпките:

1.Представляващия фирмата се регистрира като физическо лице.
2.Попълва и подписва с квалифициран електронен подпис Приложение 2.
3.Подава заявлението в Системата за сигурно електронно връчване.

https://www.livechatalternative.com/