Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 25.07.2022
Последна актуализация: 27.07.2022

Декларация за достъпност към Официална електронна страница на Община Созопол

 

Община Созопол се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.
Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб старниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

Община Созопол предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница на Общината:
Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност.
Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.
Съответствие
Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. 
Официална електронна страница на Община Доспат е в съответствие с WCAG 2.1 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка
Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на Община Созопол. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на Община Созопол:
Тел: +359 (0)550 25701
E-mail: obshtina@sozopol.bg
Адрес на управление: п.к. 8130, обл. Бургас, Община Созопол, гр. Созопол, пл.. „Хан Крум“ № 2;
Адрес за кореспонденция: п.к. 8130, обл. Бургас, Община Созопол, гр. Созопол, пл.. „Хан Крум“ № 2;
Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на 5 работни дни.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии
Официална електронна страница на Община Созопол е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии: Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации
Достъпността на Официална електронна страница на Община Созопол разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:
HTML
CSS
JavaScript
JPG
PNG
PDF
DOC
XLS
Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подходи за оценка на съответствие
Община Созопол оценя достъпността на Официална електронна страница на Общината чрез следните подходи:
Самооценка
Одити от компетентен надзорен орган

Декларация за достъпност
Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на Официална електронна страница на Община Созопол и е налична на следния адрес: www.sozopol.bg 

Формално утвърждение на декларацията за достъпност
Тази декларация за достъпност е официално утвърдена от:
Община Созопол
Тихомир Янакиев
Кмет на Община Созопол
Може да изтеглите документа в .pdf формат в секция „Декларация за достъпност на Община Созопол“.
 
Ред за подаване на жалби относно достъпността
За препоръки и жалби, моля свържете се с нас на: obshtina@sozopol.bg
Телефон: +359(0)550 25710.

Документи

Конвенция за правата на хората с увреждания

Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Приложения:

Изисквания на ЕN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ критерии за успех WCAG 2.1, ниво А и АА (Приложение 1)

Проверки за оценка на достъпността на интернет страници (Приложение 2)

Инструменти за тестване (Приложение 3)

Подход за определяне на извадки от уеб страници и проверка на извадки (Приложение 6)

Процедура за разглеждане на доклад с предварителна оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност води до прекомерна тежест (Приложение 7)

Контролен лист за проверка на предварителна оценка за прекомерна тежест (Приложение 8)

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9)

Образец на декларация за достъпност (Приложение 9).doc

Препоръки към потребителските интерфейси (Приложение 10)

Списък на организации на и за хора с увреждания (Приложение 11)

________________________________________
Дата:
27.07.2022 г.
Община Созопол

Тихомир Янакиев
Кмет на Община Созопол

https://www.livechatalternative.com/