Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.07.2022

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Уважаеми клиенти,

 В община Созопол е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, съответстваща на международните стандарти  ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, с която се цели създаване на увереност в заинтересованите страни, че ще получават услуги, съобразени с техните нужди и очаквания, а също така и с приложимите нормативни разпоредби.
Основна цел на нашата администрация е осигуряване съответствието на предоставяните от общинска администрация услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на гражданите и юридическите лица на територията на общината, както и стремеж към повишаване качеството на живот на населението.
Усилията ни са насочени към ефективно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите услуги, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите. 
Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на своите съграждани и външни партньори се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за Общинска администрация.

Политика на общинската администрация

Политиката на общинската администрация е предлагане на качествено професионално обслужване на гражданите и юридическите лицаи непрекъснат мониторинг върху въздействието на аспектите на околната среда.
Ръководството, в лицето на кмета на община Созопол, официално декларира:

 „Като Кмет на община Созопол поемам ангажимента и лична отговорност да осигуря всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика”.

Визия на община Созопол

Визията на община Созопол кореспондира с визията на „Европа 2020“ и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. :

„Община Созопол – водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, проспериращ край на устойчиво икономическо, екологично и социално развитие“ 

Главна стратегическа цел: 

„Изграждане на устойчива икономика, постигане на висок жизнен стандарт и съхраняване на екологичния баланс за превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие” 
 

С пълния текст може да се запознаете в прикачения файл.

Харта на клиента
Дата на публикуване: 11.07.2022

https://www.livechatalternative.com/