Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.07.2022

"Центърът за  административно и информационно обслужване" /ЦАИО/ е разположен на партерен етаж, където се извършват всички видове административни и технически услуги.

 

В ЦАИО е разположен и отдел "Гражданска регистрация" със собствени 2 /две/ гишета за улеснение на гражданите и по бързо обслужване.

Административното обслужване в Община Созопол се осъществява чрез "Центърът за административно и информационно обслужване" /ЦАИО/

ЦАИО е разположен на партерен етаж, където се извършват всички видове административни и технически услуги и е с работно време от 8.30 до 17.15 часа без прекъсване в работните дни от седмицата.

Служителите в ЦАИО обслужват гражданите на принципа „едно гише”, който цели:

1. Да осигури тясно сътрудничество между общината и потребителите на административни услуги чрез откриване на всички канали за достъп – приемна, обикновена и електронна поща, телефон, Интернет, електронни документи, подписани и с универсален електронен подпис;

2. Да улесни процеса на обмен на необходимата информация по предоставянето на административни услуги.

Служителите от ЦАИО осъществяват  качествено и ефективно обслужване чрез:   

1. Постоянно развитие на умения да контактуват с потребителите;

2. Непрекъснато усъвършенстване на основните компетенции за работа с потребители;

3. Задължително осъществяване на добра комуникационна връзка по всяко време и партньорство със служителите от  администрацията;

4. Добро познаване на дейността на общината, на нейната структура, на основните нормативни и вътрешноведомствени актове и документи;

5. Мобилност и взаимозаменяемост с цел оптимална организация на работа в ЦАИО и създаване на условия за непрекъсваем процес на административно обслужване;

6. Управление на знанието – умение да набавят конкретна информация, полезна по определен въпрос в точния момент;

7. Оперативност и деловитост;

8. Умение за работа в екип;

9. Обобщаване и анализиране на данните, мненията и предложенията от граждани;

10. Непрекъсната инициатива за повишаване на професионалната квалификация и на уменията за работа със съвременните технологии и комуникации;

Контакти с ЦАИО : 
+359 (0) 550 25760 
+359 (0) 550 25723


Контакти с отдел "Гражданска регистрация"
+359 (0) 55025703

 

https://www.livechatalternative.com/