Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.11.2021

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

Банков код: CECBBGSF

 

 ВИД УСЛУГА

IBAN

ВИД ПЛАЩАНЕ

Бюджетна сметка

BG77 CECB 97903179 9626 01

 

Окончателен год. (патентен) данък

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 21 00

Данък върху наследствата

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 22 00

Данък върху превозните средства

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 23 00

Такси за битови отпадъци

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 25 00

Туристически данък

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 28 00

Други данъци

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 37 00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 40 00

Приходи от наеми на имущество

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 41 00

Приходи от наеми на земя

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 42 00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 43 00

Приходи от лихви по срочни депозити

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 44 00

Приходи от дивиденти за държавата

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 48 00

Конфискувани средства и приходи от продажби на

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 49 00

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 51 00

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 52 00

Приходи от продажба на дълготрайни материални активи

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 55 00

Приходи от продажби на земя

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 56 00

Приходи от концесии

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 58 00

Приходи от продажба на нематериали активи

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 59 00

Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихва

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 65 00

Други неданъчни приходи

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 70 00

Такси за технически услуги

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 01

Такси за ползване на детски градини

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 02

Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и др. по социалния

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 05

Такси за добив на кариерни материали

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 06

Такси за административни услуги

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 07

Такси за ползване на пазари тържища

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 09

Такси за полване на общежития и други по образованието

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 10

Такси за гробни места

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 11

Други общински такси

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

BG54 CECB 97908479 9626 02

44 80 81

 

https://www.livechatalternative.com/