Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2022

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2021 г.

 Настоящият доклад е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Созопол в изпълнение на нормативните разпореждания на чл. 24, ал. 6, 7 и 8 от Наредбата за административното обслужване (НАО). Цел: проучването цели да покаже мнението на гражданите относно административното обслужване в Община Созопол. Измерването на удовлетвореността от предоставяните административни услуги е насочено към всички потребители на услуги в Община Созопол и е на доброволен принцип за участие. Измерването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги се ръководи от стремеж за подобряване достъпа до административните услуги и повишаване качеството им, улесняване гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, обратна връзка от потребителя, равен достъп до административните услуги и взаимодействие с всички страни.
 Обхват: място на провеждане – административната сграда на Община Созопол, Център за административно и информационно обслужване /ЦАИО/. 
 

 

Предстои актуализиране и допълване

 

 

https://www.livechatalternative.com/