Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.01.2023

-

Информация за административно обслужване

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор:

Съгласно Регистъра на услугите информацията за предоставяните административни услуги и уникален идентификатор може да бъде намерена на адрес: www.sozopol.bg и в профила на община Созопол в Административния регистър 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Информацията е посочена в описанието на всяка услуга.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт.

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Созопол, п.к. 8130, пл. "Хан Крум" № 2
официален интернет сайт: www.sozopol.bg
електронна поща:  obshtina@sozopol.bg
Телeфон: +359 (0550) 25723

Работно време: от 08:30 до 17:15 часа без прекъсване.

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

•    Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване или по електронен път;
•    Завеждане в Автоматизирана информационна система и изпращане на преписката към Секретаря на община Созопол  и отговорния служител;
•    Проверка в Информационните масиви на община Созопол;
•    Изготвяне на административния акт;
•    Получаване на административната услуга/акт по избран от заявителя начин.

5.1. Необходими документи за предоставяне на услугата:

•    Заявление по образец;
•    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението на място или средство за идентификация при подаване на заявление по електронен път/;
•    Документ за платена такса за административната услуга 

*Забележка: При необходимост могат да бъдат представяни други документи, касаещи издаването на индивидуалния административен акт

6. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образците на формуляри са посочени в описанието на услугите на адрес:  www.sozopol.bg и в профила на община Созопол в Административния регистър

7. Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По електронен път, чрез:
 • Единния портал за достъп до електронни административни услуги: https://egov.bg/wps/portal/
 • Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help
 • Интернет страницата на община Созопол: www.sozopol.bg ;

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

    Община Созопол предоставя почти всички от услугите си като електронни административни услуги на ниво 4 /съгласно дефиницията на Наредбата за административния регистър/, а именно „Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация“;

 • Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/;
 • Системата за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/;
 • Портала за електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Документите/индивидуалните административни актове, свързани с административните услуги, извършвани от Община Созопол са валидни до промяна на обстоятелствата или срок, определен в специализиран нормативен акт.

10.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Информация, дали административната услуга е платена или безплатна е посочена в описанието на  Административните услуги. 

Начините за плащане за административните услуги в Община Созопол са:

 • в брой, на касата в Центъра за административно обслужване;
 • по банков път
 • Банкова сметка - BG54 CECB 97908479 9626 02
 • BIG - CECBBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община Созопол

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс

13. Електронен адрес за предложения във връзка с административните услуги

obshtina@sozopol.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата: 

 • по пощата, на посочен от адресата адрес;
 • на ръка в Център за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя;
 • по електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез Система за електронен обмен на съобщения /за държавни институции и ведомства/.

15. Допълнителна информация:

 • Актът или отказът да се издаде такъв може да се обжалван пред Административен съд;
 • Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима /административната тежест/: obshtina@sozopol.bg

Технически стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ:

1. Технически стъпки по предоставяне на услугата:

 • При заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

 • При заявяване чрез Системата за сигурно електрнно връчване: https://edelivery.egov.bg/Help 
 • При заявяване чрез интернет страницата на община Созопол: http:// www.sozopol.bg;

2. Техническите стъпки за проследяване на текущото състояние на предоставяната услуга. 

 • За заявена услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/
 • За всички  заявени услуги: 

Техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.

Установяването на грешки се извършва автоматично съгласно функционалностите на използвана система за заявяване. 

Техническите стъпки за достъп до актове, изявления и данни, събрани за получателя във връзка с предоставяне на услугата. 

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване:

 (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/) или на интернет страницата на община Созопол съобразно функционалностите на използваната система. 

Езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.

Български

Общите административни актове са достъпни на електронен адрес: www.sozopol.bg

https://www.livechatalternative.com/