Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH12
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH92

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.07.2022

Административното обслужване в рамките на Община Созопол се осъществява чрез:
•    Център за административно обслужване (ЦАО), обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, партер.

•    Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

Административното обслужване в рамките на Община Созопол  се осъществява при спазване на принципите, установени Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България , като се гарантира:
1.    равен достъп до административните услуги и до информация за администативното обслужване в Община Созопол;
2.    осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване; 
3.    приложение на установени стандарти за качество на административното обслужване; 
4.    координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване; 
5.    периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите; 
6.    осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет; 
7.    служебно събиране на информация; 
8.    осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

https://www.livechatalternative.com/