Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.11.2021

Главният архитект на община Созопол е арх. Радост Георгиева 

Главният архитект е на пряко подчинен на кмета на общината.

(2) Работата на Главния архитект се подпомага от Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“ (3) Главният архитект:

1. Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането, архитектурата и строителството на територията на община Созопол; Организира и участва в разработването, прилагането, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативната база в областта на устройство на територията и проектирането на сградите.

2.Координира и контролира дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията;

3.Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията, в това число: Разрешения за строеж, Разрешения за поставяне, Визи за проектиране и др. съгласно действащото законодателство.

4.Организира и участва в разработването и провеждането на политиката на общината в областта на устройството на територията и инвестиционното проектиране;

5.Съгласува и одобрява инвестиционните проекти и издава разрешения за строеж на строежи, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

6.Дава становища за издаване на заповеди от кмета на Община Созопол за разрешение или отказ да се изработи проект за изменение на ПУП.

7.Изпълнява други функции съгласно ЗУТ, нормативните актове по неговото прилагене и действащото законодатество

https://www.livechatalternative.com/