Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0158-C01 „Бъдеще за децата на инаОбщина Созопол “ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, фнсирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Созопол обявява процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги

Дата на публикуване: 01.02.2024
Последна актуализация: 01.02.2024

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0158-C01 „Бъдеще за децата на Община Созопол “ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, 
Община Созопол 
I.    Обявява Процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги  за следните позиции:

1.    В изпълнение на Специфична цел 2 (СЦ2)  „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“
1.1.    Сътрудник социална работа 
1.1.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Средно или Висше - бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности/; 
-    Основни задължения - Подпомагане Ръководителя при разработване на необходимите документи във връзка с функционирането на социалната услуга; Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности, в които участват; Изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за работа на всеки потребител по проекта; Организиране на провеждането на групова работа с родителите на децата с проблеми в развитието; Координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата; Координация на събирането на информация за процесите, свързани с наблюдение и оценка на услугата, както и анализирането й; Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, включени в услугата и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги; Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и нормативните изисквания за защита на личните данни; Докладва на Ръководителя на проекта и координатора за административни нередности, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 – 2027; Изпълнява и други текущи задачи, възложени от Ръководителя на проекта.
1.2.    Медиатор/Общностен работник 
1.2.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Средно образование; 
-    Основни задължения - Осъществява дейности по подпомагане работата на педагога и другите специалисти при осъществяване на неговите дейности; Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта; Подпомага специалистите при реализация на дейностите по отношение връзката „специалист – семейство“; При необходимост извършва и допълнителни дейности, които касаят предоставянето на услугите по проекта; Спазване на трудовата дисциплина и Етичния кодекс; Качествено, срочно и професионално изпълнение на служебните задължения; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи
1.3.    Шофьор 
1.3.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Средно образование;
-    Придобита категория „В“ за управление на МПС
-    Основни задължения - Управлява МПС, обезпечаващо нуждите на проекта № BG05SFPR002-2.003-0158-C01 „Бъдеще за децата на Община Созопол“ финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; Работи по заявка и определен график, предварително изготвен и съгласуван с ЕОУП; Отговаря за изправността на превозното средство и за правилната му експлоатация; Следи за нормалната работа на двигателя и спазва правилата за безопасност на движението; Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо средство и осъществява дейността си  само след получаване на заверен пътен лист; Изготвя регулярни/месечни отчети и ги представя на Ръководител проект - описва в пътната книжка  извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила; Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверява изправността на системите на автомобила – налягане и равнище на маслото в двигателя и скоростната кутия, осветление, ходовата част, налягането на гумите и т.н.; Спазва правилата за движение по пътищата, включително и максимално определеното време за непрекъснато шофиране; Взема превозното средство и го оставя след работно време /да нощува-домува/на определеното му място; Изпълнява други дейности възложени от работодателя.
2.    В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“
2.1.    Екипен ръководител 
2.1.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Висше бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности.
-    Основни задължения - Има всички права, предвидени в Кодекса на труда и индивидуалния трудов договор; Организира и координира дейностите по предоставяне на услугите; осъществява екипни срещи със специалистите в услугите; изготвя графици за работа в услугите; води присъствена форма на специалистите от услугите; Отговаря за правилното разходване на финансовите средства; Отговаря за качествено и в срок изпълнение по услуги и координира отчетността по изпълнението им; Осъществява контакт с Екипа за организация и управление на проекта; Участва в мероприятия за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта; Отговаря за изработването и утвърждаването на договорите с потребителите; Подкрепя екипа за организация и управление на проекта във връзка с изготвяне на документацията, свързана с предоставянето на услугите; Контролира и утвърждава работните графици; Управлява процеса на услугите и следи за качеството им; Предоставя необходимите на общината информация и отчети; Вгражда проекта сред местните служби с оглед най-безпрепятствено функциониране на услугите по проекта; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според П РЧР 2021-2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.


2.2.    Психолог 
2.2.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог“; 
-    Основни задължения - Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи и насочва към подходящи услуги и дейности; разработва и съгласува индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите; Разработва програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност и провежда консултиране с родителите на деца с увреждания; При необходимост изготвя психологически характеристики на децата и провежда консултиране; Предоставя информация на семейството за диагнозата, потребностите и състоянието на детето и оказва подкрепа на родителите, за да разберат влиянието на диагнозата на детето върху неговото развитие, с цел справяне с емоционалното влияние след поставяне на диагнозата; провежда индивидуални и групови консултации и подкрепа на родители във връзка с психомоторното развитие на децата им; Запазване на пълна конфиденциалност на информацията, която получава от и за всеки клиент; Участва в ежеседмични екипни обсъждания по случая, както и в други официални срещи по случая, ако е необходимо; Психологът съдейства за правилното психично развитие  на всяко  дете, за формиране на детската личност; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.
2.3.    Социален работник 
2.3.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Средно / Висше образование – завършена образователна – квалификационна степен бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности. /При липса на специалист със завършено висше образование, може да се назначи и лице със завършено средно образование./;
-    Основни задължения - Идентифицира потребители на услугата – бъдещи родители, родители на деца от 0 до 7 г. и мотивира за включване в услугата, включително и чрез работа на терен и посещение в домовете; проучва и анализира индивидуалните потребности на децата от 0 до 7 г. и техните родители, както и бъдещи родители и насочва към подходящи за тях дейности и услуги; Оказва методическа подкрепа на медиаторите в услугата; Изготвя графици за провеждане на индивидуална и групова работа с потребителите и насочва деца и семейства към останалите услуги по проекта; Организира екипните срещи на специалистите, включени в услугата; Координира и организира дейността на екипа в услугата, провежда наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите; Запазване конфиденциалността на информацията, с която разполага  за всеки клиент; Поддържа актуална база данни за потребителите на услугата и отговаря за вписването им в регистъра на центъра; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Има основна роля при: Изготвянето на първоначална оценка на потребностите на детето и Изготвяне на специализирана оценка на степента на родителски капацитет; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи
2.4.    Социален педагог 
2.4.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Висше образование – завършена образователна квалификационна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика“, или специалист с педагогическа правоспособност;
-    Основни задължения - Осъществява оценка на потребностите на деца от целевата група, подлежащи на записване в първи клас; Подготвя и прилага индивидуални програми с всяко дете от целевата група, съобразно увреждането за развитие на комуникативни и комуникационни умения, умения за самостоятелна работа в клас и вкъщи, умения за самостоятелно учене и други; Провежда индивидуални и групови занимания за деца от целевата група; Обучава и консултира родителите за прилагане на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му вкъщи; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца от целевата група; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.
2.5.    Медицинско лице
2.5.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Висше образование бакалавър/магистър Специалност „Медицинска сестра и др.“;
-    Основни задължения - Организира и провежда групови консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 г.  предоставяне на разработени обучителни и информационни материали на здравна тематика според потребностите на потребителите; Участва в групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. Повишаване познанията и подобряване уменията на родителите относно отглеждането на бебетата и малките деца; Подпомага работата на екипа в частта на груповите консултации; Оказва методическа подкрепа на медиатора; Обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето; Изготвя цялата медицинска документация, свързана с предоставяне на услугата по конкретния случай, в съответствие с изискванията на доставчика; изпраща я по официален път до външни организации, ако случаят го изисква; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.
2.6.    Логопед 
2.6.1.    Изисквания за заемане на длъжността 
-    Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление специален педагог - „Логопед“, „Дефектолог“;
-    Основни задължения - Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на пациентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа; Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с пациентите за повишаване на комуникативността им; Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация; Проучва и анализира индивидуалните потребности на пациентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; Извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства, дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия; Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социална работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряването на цялостното функциониране на клиента; Работи индивидуално и групово с пациенти; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.

II.    Сключването на договорите с наетия персонал и определяне на индивидуалните възнаграждения ще се извърши съгласно изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.
III. Кандидатите за заемане на съответните длъжности, следва да представят следните документи:
- Заявление - по образец;
-  Автобиография;
-  Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
IV. Срок и място на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Созопол, пл. „Хан Крум” № 2, в срок до 16:30 ч. на 15.02.2024 г.
V. Начин на провеждане на подбора:
Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:
- допускане по документи;
- събеседване (интервю) с кандидатите.

Единствено одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на договор.

Повече информация на адрес: гр. Созопол , пл. Хан Крум № 2  или на тел.: 0550/ 25742 или 0550/25775

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.
 

https://www.livechatalternative.com/