Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Патронажна грижа +

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 11.07.2022

По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 , приоритетна ос 6 " Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката" , процедура за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0102 " Патронажна грижа + в община Созопол" са отпуснати 161 644,00 лв.

- основни дейности : 

Направление 1 - Дейност Патронажна грижа;

Направление 2 - Дейност Превенция на COVID-19 социалните услуги, делегирани от държавата дейности.