Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ“ № BG05SFPR002-2.003-0158-С01

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

„БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ“
№ BG05SFPR002-2.003-0158-С01

На 01.12.2023г. стартират подготвителните дейности по изпълнение на договор „Бъдеще за децата на Община Созопол“.
Проектното предложение обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на Община Созопол.
Проектните дейности са свързани с подобряване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в нужда по отношение на здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и услуги, ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията. Предвижда се да бъдат изготвени и въведени програми за превенция, като и да бъде въведен координационен механизъм. Ще се предоставят услуги за ранно детско развитие и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие на децата, както и да се подобри качеството на живот и осигури социалното включване на тях и техните семейства. Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействие между различните услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите деца и групи.
Партньор на Община Созопол в изпълнението на дейностите ще бъде СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. То е юридическо лице, различно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. 
Вписано е в Пловдивски окръжен съд по ф.д. № 144/2011 и с ЕИК по БУЛСТАТ 176047726. Сдружението осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА , изразяваща се в организационна и административна дейност, подпомагане и развитие на българската култура, инфраструктура и развитието на гражданското общество и опазването на околната среда: развитие и подпомагане на образованието и творческото развитие на обществото.
 

https://www.livechatalternative.com/