Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Програма за управление на Община Созопол 2019-2023

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2021

1. Въведение

Настоящата програма за развитие на Община Созопол е разработена на база политическа програма за управление на Тихомир Янакиев и се отнася за периода 2019-2023 година. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати за период от 4 години.

Програмата не изключва, а е съобразена с вече добре действащи програми на Община Созопол. Тя е пряко обвързана с поетите ангажименти към жителите, насочена е към финансовата стабилност на Общината и правото на свобода и воля за изграждане на благодатна среда за всеки.

Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства, успешно усвояване на средствата от европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти; партньорство с местната и държавна власт, и бизнеса.

2. Цели

Основната цел, към която аз и моят екип ще се стремим през периода на управлението ми, е да върнем града на гражданите и да направим така, че администрацията да работи за и в полза на всички жители. Ще се стремим към максимално извличане на ползите от всички културни, религиозни, исторически, природни, географски и икономически капацитети на общината и превръщането им във финансови перспективи за гражданите. Тази цел ще бъде реализирана чрез постигане на специфични цели.

2.1. Специфични цели

 • Първа специфична цел :

„Ефективност на общинското управление”

Изпълнението и включва връщане на доверието на гражданите към институциите Кмет и Община, възстановява функцията на Общинския съвет като основен изразител на интересите на жителите; вярата, че управляващи и администрация работят в интерес на обществото. Към тази цел е и повишаване на обществения интерес към развитието на общината и постигане на консенсус при вземане на решения чрез публично обсъждане на важни за общината решения.

 

 

 

 

 • Втора специфична цел :

„Подобряване на жизнения стандарт на живот, задържане и връщане на младите хора в общината”

Включва конкурентоспособно образование и квалификационно обучение, създаване на условия за социално включване и целогодишна заетост, осигуряване на правно – социална защита на гражданите, както и гарантиране на качествено и достъпно здравеопазване. Целта предвижда привличане на млади специалисти и експерти чрез адекватна общинска жилищна политика.

 • Трета специфична цел :

„Развитие на местната икономика и подобряване на бизнес средата”

Предполага преосмисляне на цялостния модел на развитие, наложил се през последното десетилетие. Целта е местната икономика да се развива в различни сфери и да не се съсредоточава предимно върху строителството, което е силно цикличен сектор и може да окаже негативни резултати върху основния отрасъл в общината – туризма. Изпълнението и включва разработване и провеждане на обоснована регионална политика, отчитаща условията и особеностите на община Созопол и интересите на населението, което живее в нея; привличане на нови инвеститори и усвояване на нови технологии за развитие на местната регионална икономика и за ускоряване на икономическия растеж, създаване на икономическа зона за екологично чисто производство.

 • Четвърта специфична цел : 

„Развитие и разнообразяване на туризма в общината и превръщане на Созопол в основен притегателен център на Южното Черноморие”

Целта предвижда по оптимален начин да се използват природните дадености и културно-историческото наследство, които представляват ключов елемент в туристическото развитие. При по-доброто им управление, те ще допринесат за подобряване на общото благо. Изпълнението на тази цел посредством определени мерки ще поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, ще им предостави съдържателно преживяване, ще повиши информираността им и ще допринесе за развитие на икономиката в общината. Целта включва и осъществяване на двустранни връзки с градове и области от Централна и Северозападна Европа за ускорено развитие на пълната гама туристически дейности.

 

3. Приоритети, мерки и дейности по изпълнението на програмата

Приоритет 1: Финансова стабилност на Общината и повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса

Водещият приоритет е стабилизирането на финансовото състояние и разплащането на старите задължения. Общинските финанси са ключов фактор за прогреса на Община Созопол, а ефективното управление на общинския бюджет е основа за постигане на управленските цели. С повишаването на административния капацитет, засилване на отговорното и компетентно отношение на служителите и адекватното разпределение на финансите ще се създадат възможности за устойчиво и балансирано развитие на общината.

 

Дейности по изпълнение на приоритет 1

Срок на изпълнение

Очакван резултат

Финансиране

 

Мярка 1.1. Анализ и предприемане на действия за финансово стабилизиране на Общината

 

 

1.1.1.

 

Пълен одит и анализ на финансово състояние на Общината

 

 

2020

 

Яснота по действителното финансово състояние

 

общинско финансиране

 

1.1.2.

 

Оптимизиране на приходи и разходи

 

 

2019 - 2023

 

Изплащане на стари задължения и стабилизиране на Общината

 

 

 

Общинско, частично държавно финансиране

1.1.3.

Засилен контрол върху спазването на бюджетна дисциплина

 

 

2020-2023

Стабилизиране финансовото състояние на Общината

 

 

Общинско финансиране

 

1.1.4.

 

Ревизиране на сключените договори

 

 

2019-2020

 

Намаляване на разходите

 

 

 

Общинско финансиране

 

1.1.5.

 

Предприемане на ефективни мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци, такси и наеми

 

 

2019-2023

 

Увеличаване приходите в Общината

 

 

 

 

Общинско финансиране

 

1.1.6.

 

Намаляване продажбите на общинска собственост, приоритет е отдаването под наем

 

 

2019-2023

 

Постоянни приходи за бюджета на Общината

 

Общинско финансиране

 

1.1.7.

 

Устойчиви отношения бизнес-Община с цел по-големи печалби за бизнеса

 

 

 

2019-2023

 

По-големите печалби за бизнеса носят по-високи приходи в местния бюджет

 

 

 

Общинско финансиране

 

1.1.8.

 

Преразглеждане на договори за външни услуги по отношение стойност, срокове, изпълнение по компетентност

 

 

2019-2020

 

Намаляване  на разходите

 

Общинско финансиране

 

1.1.9.

 

Намаляване разходите, несъответстващи на финансовото състояние на Общината

 

 

2019-2023

 

Намаляване на разходите

 

Общинско финансиране

 

Мярка 1.2. Оптимизация на общинската администрация

 

 

1.2.1

 

Преструктуриране и редуциране на общинска администрация

 

2019-2020

 

Утвърдена оптимизирана структура на общинската администрация и оптимизиране на разходи

 

 

 

 

Общинско и държавно финансиране

 

 

1.2.2.

 

Развитие на административния капацитет. Привличане на висококвалифицирани специалисти като фактор за реализирането на общински политики

 

2019-2023

 

Ефективна координация между отделните административни звена и подобряване организацията на работа на общинската администрация и качеството на обслужване на гражданите

 

 

Общинско финансиране

 

1.2.3

 

Мониторинг на поставените цели и задачи, противодействие и превенция на корупцията, предотвратяване на конфликти на интереси

 

 

2019-2023

 

Защитени потребителски права и интереси на гражданите

 

Общинско финансиране

 

Приоритет 2 : Ефективно управление на общинската собственост, благоустрояване и развитие на инфраструктурата на територията на цялата община

Повишаване качеството и ефективността на местното самоуправление е в неразривна връзка с функционирането и етапното развитие на общинската собственост. Община Созопол ще я стопанисва и управлява в интерес на жителите и ще се стреми към повишаване на приходите от нейното използване.

Дейности по изпълнение на приоритет 2

Срок на изпълнение

Очакван резултат

Финансиране

Мярка 2.1. Ефективно управление на общинската собственост

 

2.1.1.

 

Усъвършенстване на жилищната политика

 

2019-2023

 

Отстъпено право на строеж и процентно обезщетение

 

Общинско финансиране

 

2.1.2.

 

Създаване на нов сграден фонд

 

2021-2023

 

Повишаване приходите от стопанисване на общинска собственост

 

 

Общинско финансиране

 

2.1.3.

 

Придобиване безвъзмездно от Министерство на отбраната имоти с отпаднала необходимост

 

 

2020-2023

 

Увеличаване на общинската собственост

 

Държавно финансиране

Мярка 2.2. Благоустрояване и развитие на инфраструктурата

 

 

2.2.1.

 

Изграждане на автогара в гр. Созопол

 

2021-2022

 

Подобряване на транспортната инфраструктура

 

 

Общинско финансиране

 

2.2.2.

 

Изграждане автогара с информационен център в гр. Черноморец

 

 

2020-2021

 

Подобряване на  транспортната инфраструктура

 

 

 

Общинско финансиране

 

2.2.3.

 

Създаване на нова транспортна схема на Созопол

 

2020-2021

 

Синхронизация и подобряване на организацията на движение, условията за паркиране и разрешаване на проблема с паркирането в летния сезон

 

 

Общинско финансиране

 

2.2.4.

 

Оптимизиране на паркингите и промяна в начина им на управление

 

 

2020

 

Повишаване приходите от паркинги в местния бюджет

 

Общинско финансиране

 

2.2.5.

 

Създаване на общинска фирма за изграждане и поддържане на инфраструктурата в цялата община

 

 

2022

 

Поддръжка и изграждане на улици, тротоари, канализации, сграден фонд и озеленяване

 

 

Общинско и държавно финансиране

 

2.2.6.

 

Изграждане велосипедна алея, опасваща Созопол и поставяне на стойки за велосипеди

 

2020-2023

Благоприятна, достъпна градска среда

като място за живеене, работа и бизнес, отдих и развлечения за жителите и

посетителите на града

 

Европейско финансиране

 

2.2.7.

 

Извършване на ремонт и преасфалтиране на уличната мрежа и прилежащите тротоари

 

2020-2023

 

Повишаване качеството на живот, бизнес и туризъм в населените места в общината

 

 

Общинско и европейско финансиране

 

2.2.8.

 

Предприемане на необходими действия за обследване на м.Буджака и преминаването му в квартал на Созопол и на м.Червенка в квартал на Черноморец

 

 

2020-2023

 

Урегулиране на всички общински улици и прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

 

 

Общинско финансиране

 

2.2.9.

 

Изграждане на нови фитнес площадки на територията на цялата община

 

 

2020-2023

 

Развитие и подобряване на физическата дееспособност на гражданите

 

Общинско, държавно и европейско финансиране

 

2.2.10.

 

Подобряване визията на Амфитеатъра

 

2021-2023

 

Създаване на условия за икономическо и социално развитие на общината

 

 

По проект

           

 

 

 

 

Приоритет 3 : Развитие и просперитет на местната икономика, туризма и опазване на културно-историческото наследство

Малкият и средният бизнес са гръбнака, на който се крепи местната икономика. Функционирането и развитието им на територията на общината водят до повишаване на жизнения стандарт на предприемчивите жители на община Созопол, както и до намаляване на безработицата. Туризмът е водещ отрасъл в местната икономика, а доброто му управление създава възможности за заетост, привличане на финансови средства и осигуряване на поминък на населението. Важен акцент е и културно-историческото наследство, което има 2600- годишният ни град. Приоритетът е свързан с опазването, реставрацията и популяризирането му.

Дейности по изпълнение на приоритет 3

 

Срок на изпълнение

Очакван резултат

Финансиране

Мярка 3.1. Развитие на туризма и опазване на културно-историческото наследство

 

 

3.1.1.

 

Създаване на Инициативен комитет с цел възстановяване сградата на рибарското училище

 

 

2020-2023

 

Прехвърляне собствеността на остров „Свети Кирик и Юлита”на Общината от страна на държавата

 

 

Държавно финансиране, проекти

 

3.1.2.

 

Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи туристически атракциони

 

 

2020-2023

 

Създаване на  предпоставки за развитие на туризма

 

Общинско, държавно и европейско финансиране

 

3.1.3.

 

Облагородяване на зоните за отдих, почивка и разходка

 

2020-2023

 

Подобряване визията на общината и създаване на благоприятна градска среда

 

 

Общинско финансиране

 

3.1.4.

 

Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на туризма в общината

 

2020-2021

 

Развитие на туризма във всичките си аспекти и привличане на по-голям туристопоток

 

 

Публично-частни партньорства

 

3.1.5.

 

Организиране на иновативни и специфични събития през цялата година

 

 

 

2020-2023

 

Избягване от сезонния характер на туризма

 

Общинско финансиране

 

3.1.6.

 

Развиване на културно-исторически, религиозен, спортно-развлекателен, конгресен, балнеолечебен туризъм

 

 

2020-2023

 

Избягване сезонния характер на туризма, увеличаване броя и типа на туристите

 

 

Общинско и частно финансиране

 

3.1.7.

 

Участие в национални и международни туристически борси

 

2020-2023

 

Увеличаване популярността на дестинацията, броя туристи и приходите от туризъм

 

 

 

Общинско финансиране

 

3.1.8.

 

Кандидатстване по програми и разработване на стратегии за развитие на селския и еко туризъм

 

 

2020-2023

 

Увеличаване броя на туристите и икономическо развитие на селата

 

 

 

 

 

Европейски проекти

3.1.9.

Опазване, реставрация и консервация на културните обекти

 

2019-2023

Запазване на културно-историческото наследство 

 

Държавно и общинско финансиране

 

3.1.10

 

Съдействие за обновяване на фасадите на сградите, обявени за паметници на културата

 

 

2020-2023

 

Съхраняване на архитектурното наследство

 

Държавно и общинско финансиране

 

Мярка 3.2. Развитие на местната икономика

 

 

3.2.1.

 

Привличане на инвестиции с цел откриване на малки предприятия в селищната мрежа на общината

 

 

2020-2023

 

Развитие на икономиката по селата и откриване на нови работни места

 

 

 

Общинско и европейско финансиране

 

3.2.2.

 

Създаване на икономическа зона за екологично чисти производства

 

2020-2023

 

Привличане на инвеститори, разкриване на нови работни места, съживяване на икономиката

 

 

Държавно, общинско и европейско финансиране

 

3.2.3.

 

Програма „Фермерство и туризъм”, реализиране на връзки между фермерите и хотелиерите

 

2020-2023

 

Предлагане на продукцията на местните фермери на по-широк кръг от контрагенти в лицето на хотелиери и директни потребители

 

 

 

Общинско, частно финансиране

 

3.2.4.

 

Намаляване данък сгради и такса смет с 10% за фирми, регистрирани и опериращи на територията на община Созопол

 

 

2021-2023

 

Поощряване и подпомагане на местния бизнес

 

Общинско финансиране

 

3.2.5.

 

Данъчни облекчения и стимули, свързани с такси

 

2020-2023

 

Подкрепа на жителите на общината при благоустрояване на собствените им имоти

 

 

Общинско финансиране

 

3.2.6.

 

Облекчен режим за наемане на общински имоти

 

 

2020-2024

 

Улеснени процедури за гражданите и бизнеса

 

Общинско финансиране

 

3.2.7.

 

Откриване на „Гише на предприемача”

 

 

2021

 

Улеснение на бизнеса и гражданите в бизнес начинанията им

 

 

Общинско финансиране

 

3.2.8.

 

Създаване на групи за работа с браншовите организации

 

2020

 

Създаване на условия за развитие на туризма и услугите, извън летния сезон

 

 

 

Общинско и държавно финансиране

 

3.2.9.

 

Реализиране на публично-частни партньорства

 

2020-2023

 

Устойчиво и коректно сътрудничество между бизнеса и местната власт и привличане на нови инвестиции

 

Проекти, Европейско, държавно и общинско финансиране

 

Мярка 3.3. Продължаване и подобряване на международното сътрудничество

 

 

3.3.1.

 

Възстановяване на договорните отношения с:

 • Гутенщайн, Долна Австрия
 • Йожефварош, Будапеща, Унгария
 • Сигишоара, Румъния
 • Крушево, Северна Македония

 

 

2020-2023

 

 

 

Насърчаване съвместните дейности в областта на културата, спорта, екологията, традиционния и алтернативен туризъм. Осъществяване обмен на информация, професионален опит в местното самоуправление

 

 

 

Общинско финансиране

 

3.3.2.

 

Създаване на нови договорни отношения с:

 • Полша
 • Чехия
 • Словения
 • Руска Федерация
 • Украйна

 

 

2020-2023

 

 

Общинско финансиране

 

 

Приоритет 4 : Подобряване на жизнения стандарт на населението

В населените места са планирани инвестиции за подобряване на градската среда чрез реализация на проекти за подобряване на уличната мрежа, развитие на обществените паркови пространства, осигуряване на качествени медицински услуги, повишаване нивото на компетентност и социалното включване на населението и постигане на по-сигурна и  спокойна среда на живот.

Дейности по изпълнение на приоритет 4

 

Срок на изпълнение

Очакван резултат

Финансиране

 

Мярка 4.1. Подобряване качеството на медицинските услуги

 

 

4.1.1.

 

Откриване на Общински медицински център

 

 

2022

 

Подобряване на здравните услуги за населението

 

Държавно и общинско финансиране

 

4.1.2.

 

Създаване на програма „Туризъм и медицина” и създаване на връзка между хотелите и медицинския център

 

 

2022

 

Финансово гарантиране на медицинския център чрез реализиране на абонаменти

 

Държавно и общинско финансиране

 

4.1.3.

 

Закупуване на мобилна медицинска апаратура

 

 

2021-2023

 

Подобряване на здравните услуги

 

Държавно и общинско финансиране, проекти

 

4.1.4.

 

Изнесено гише към РЗОК за услуги и информация

 

 

 

2021-2022

 

Улесняване на хората в неравностойно положение, възрастните и болните

 

 

Държавно финансиране

 

Мярка 4.2. Повишаване качеството на образование и спорт, обучение на кадри

 

 

4.2.1.

 

Отпускане на стипендии за деца, постигнали отлични резултати в образованието, изкуството и спорта

 

 

2021-2023

 

Стимулиране развитието и образованието от ранна възраст

 

Общинска фондация

 

4.2.2.

 

Стимулиране на зрелостници, които продължават образованието си в сфери, в които има дефицит на кадри

 

 

2021-2023

 

Професионална реализация след завършване на образование

 

Общинска фондация

 

4.2.3.

 

Повишаване качеството на образованието, обучението и качествените характеристики на работната сила

 

 

2020-2023

 

Подготовка, развитие и усъвършенстване на кадрите

 

 

Държавно и общинско финансиране

 

4.2.4.

 

Разширение на спортните клубове по видове спорт и подпомагане на инфраструктурни проекти

 

 

 

2020-2023

 

Развитие на спорта, с приоритет детски колективни спортове

 

Общинско финансиране

 

4.2.5.

 

Съдействие на читалищата за дейността им

 

 

 

2019-2023

 

Разширяване на ползите им върху обществото

 

Държавно и общинско финансиране

 

Мярка 4.3. Осигуряване спокойствие и защита на населението

 

 

4.3.1.

 

Създаване на институция „Общински омбудсман”

 

2022

 

Осигуряване правно-социална защита на гражданите

 

Общинско финансиране

 

 

4.3.2.

 

Полицейско присъствие във всяко населено място

 

 

2020-2023

 

Осигуряване на сигурност и безопасност на населението

 

Държавно и общинско финансиране

 

4.3.3.

 

Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение във всяко населено място

 

 

2020-2023

 

Осигуряване на сигурност и спокойствие на жителите

 

Общинско финансиране

 

4.3.4.

 

Създаване на доброволни отряди

 

 

2020-2023

 

- пожарна безопасност, реакция при бедствия и аварии

- безопасност на движението

-ученически и детски обучителни групи

 

 

Общинско финансиране, проекти

 

4.3.5.

 

Обучение на доброволни формирования и групи от населението за справяне с природни и причинени от човешка ръка бедствия

 

 

2020-2023

 

Превенция и адекватна реакция при извънредни ситуации

 

 

Общинско финансиране, проекти

 

Мярка 4.4. Опазване на околната среда

 

 

4.4.1.

 

Нова гъвкава схема „Чистота” през активния сезон

 

2020-2021

 

Повишаване контрола и качество на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

с цел чиста и приветлива визия на Созопол и опазване на околната среда

 

 

 

Общинско финансиране

 

4.4.2.

 

Програма „Зелена община”

 

2021-2023

 

Развитие на общината в направленията екология, кръгова икономика, градоустройство

 

 

Държавно финансиране

 

4.4.3.

 

Проверка състоянието, годността и експлоатационния режим на язовирите

 

 

2020-2023

 

Ефективен контрол и оптимизиране на дейността им

 

Общинско финансиране

 

4.4.4.

 

Редовно почистване на рискови зони като дерета и корита на реки

 

 

2020-2023

 

Намаляване възможността от бедствия при лоши метеорологични условия

 

 

Общинско финансиране

 

4. Заключение

Програмата за управление на Община Созопол е изготвена на база анализ на обществените очаквания и оценка на финансовото състояние, перспективите за развитие на общината и местните ресурси. Изградена е върху принципите на отговорност, демократичност и прозрачност. Програмата ще остане отворена и гъвкава по отношение на дейностите, които ще търпят актуализация при промяна в състоянието на социално-икономически процеси на средата, националните приоритети и индикативните програми на фондовете на ЕС.

https://www.livechatalternative.com/