Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.07.2022

1.    Организира дейността за обществен превоз на пътници по транспортна схема, като:
-    определят автоспирки по съответните маршрути.
-    възлагат превозите по маршрутно разписани от Общинска, Областна и Републиканска пътни схеми.
-    предоставят информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми.
2.  Отговаря за издаване Удостоверения  за таксиметров превоз на пътници  и съответно промяна в обстоятелствата, издаване и актуализация на списък водачи към удостоверението за таксиметров превоз, издаване и актуализация на списък МПС към удостоверението за таксиметров превоз и прекратяват със действието на удостоверението.
-    отговаря за издаване Разрешение  за таксиметров превоз на пътници  и съответно прекратяват със действието на разрешението.
3.     Разпределение на локалните паркоместа, паркоместа платен абонамент, издаване на преференциални карти за паркиране на хора в неравностойно положение.
4.    Проучва и отговоря на сигнали и предложения на граждани, фирми и др., изготвя на становища и информации към други дирекции;
5.    Подготвя информация и осъществаява комуникация с ИА „Автомобилна администрация" , ДАБДП , АПИ  и други компетентни ведомства .;
6.    Определят служби за контрол по Закона за движение по пътищата, които  координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване;
7.    Контролира в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана, както и спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;
8.    Организира използването на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране / в случай на приложимост/ , до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
9.    Разработва  маршрутни разписания за движение на атракционни пътническите превози;
10.Организират работата на Общинските паркинги и следи за реда на паркиране в „Синя зона“;
 

https://www.livechatalternative.com/