Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм и стопански дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.02.2024

1. Разработва програма за развитие на туризма на територията на общината и отчета за нейното изпълнение;
2. Създава и ръководи консултативния съвет;
3. Създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО), организира и подпомага работата на комисията
4. Определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в предвидените в този закон случаи;
5. Осъществява контролни функции;
6. Прилага процедурите за категоризация на заведенията за хранене и развлечение, средствата за подслон и местата за настаняване, за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория;
7.  Поддържа общинския регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината - Част от Националния туристически регистър;
8. Уведомява Министерството на туризма за настъпили промени в обстоятелствата на търговците за отразяването им в Националния туристически регистър;
9. Подготвя заповеди за определяне, за отказ, за прекратяване, за спиране, за понижаване или за промяна категорията на туристическите обекти;
10. Организира издаването на категорийната символика на туристическите обекти;
11.  Изготвя експертни анализи и становища по проблеми, свързани с категоризиране на туристическите обекти и по други въпроси, свързани със състоянието и с развитието на туризма в общината;
12.  Организира участието на общината в национални и международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма; 
13.  Участва в организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, като бизнес - срещи, форуми, семинари, конференции, панаири и др.;
14.  Организира и консултира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи общината , като атрактивна туристическа дестинация;
15.   Събира статистическа информация и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината;
16.   Създава и поддържа Туристически информационен център, който oсигурява туристическа информация за жителите и гостите на града; 
17.   Подпомага рекламно - информационната дейност на територията на общината.

https://www.livechatalternative.com/