Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, във връзка чл. 26, ал.3 и  ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 8 януари 2020г. за предложения и становища по настоящия проект за Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020–2023 г.

Мотиви за съкращаване на срока: Стратегията се приема на основание чл. 8, ал.8  и се обявява по реда на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и е обвързана с приемане на програмата за общинската собственост , като и двете са обвързани с датата на внасяне на общинския бюджет в общински Съвет  за приемане, която съответно е до 23 януари 2020г.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Созопол на адрес – гр.Созопол 8130, пл.Хан Крум №2 или на следния електронен адрес: obshtina@sozopol.bg

https://www.livechatalternative.com/