Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

План за действие за общинските концесии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2022

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Чл. 1. Вътрешните правила са разработени на основание чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите и с тях се цели създаване на вътрешна организация за ефективното управление на концесиите  в община Созопол, за извършване на тяхното планиране, подготовка и провеждане, както и за осъществяване на текущия контрол по изпълнение на концесионните договори.

 Чл.2. Настоящите вътрешни правила доразвиват нормативната регламентация, възприета в Закона за концесиите/ЗК/ и определят реда, условията и координацията между административните (структурни) звена, екипите и служителите в община Созопол (в това число функциите на дирекциите и отделите от структурата на общинска администрация Созопол и права и задължения на отделните служители) при осъществяване на следните дейности по управление на концесиите: 

 1. прогнозиране на потребностите и определяне на целесъобразността от възлагане на концесии;
 2. изработване на проект на план за действие и на предложения за включване на проекти за концесии в плана за действие;
 3. изработване на предложения за промени в плана за действие или за изключване на проекти за концесии от него;
 4. условията и реда за извършване на подготвителните действия за възлагане на концесии, включително:

 а) организацията за проучване и мотивиране на целесъобразността на предложенията по чл. 56 от Закона за концесиите и на инвестиционните предложения, съдържащи се в тях;

 б) определяне на кръга от дейности и случаите, при които може да се извършва възлагане на външни експерти на отделни дейности от подготвителните действия;

 1. организацията за провеждане на процедурите за определяне на концесионер;
 2. определяне на състава, назначаването и организацията на работа на комисиите за провеждане на процедурите за определяне на концесионер съгласно чл. 80 - 82 от Закона за концесиите, включително организацията за получаване и съхраняване на заявления и оферти;
 3. организацията на работа при подадена жалба при провеждане на процедурите за определяне на концесионер;
 4. сключването на концесионните договори с определените концесионери;
 5. организацията на работа за решаване на проблеми и спорове, свързани с изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори, включително при подаден иск;
 6. извършване на мониторинга и контрола по изпълнението на задълженията на страните по концесионните договори и на условията за осъществяване на концесиите, както и реда за извършване на одита на концесионерите и за отчитане на изпълнението на концесионните договори;
 7. .съхраняване и архивиране на документите, свързани с управлението на концесиите;
 8. организацията и реда за откриване и поддържане на партиди в Националния концесионен регистър и за публикуването на документи и информация по тези партиди.

 

Чл.3. Процесът на управление на възлагането и изпълнението на концесиите включва: 

  1. прогнозиране, планиране и предприемане на действия за включване в плана за действие за общинските концесии, на процедури за определяне на концесионер /"проекти за концесии"/, което се извършва по реда на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
  2. действия по възлагане на концесии по Закона за концесиите, в т.ч.:

а) осигуряване извършването на подготвителните действия;

б) организиране и провеждане на процедурите за определяне на концесионер, включително издаване на решения за откриване на процедурата за определяне на концесионер, за определяне на концесионер или за прекратяване на процедурата, публикуване на изискуемите от Закона за концесиите обявления, а когато е приложимо - издаване на решение за одобряване на обявление за поправка по чл. 50, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива, както и на решение за допълване на документацията за концесията при провеждане на процедурата състезателен диалог;

в) сключване на концесионните договори и публикуване на обявление за

възложена концесия;

 1. действия по осигуряване изпълнението на възложените концесии, включващи извършването на мониторинг и контрол на изпълнението на концесионните договори;
 2. действия по извършване на допустимите от Закона на концесиите изменения на концесионните договори;
 3. одит на концесионерите по концесионни договори, сключени по реда на Закона за концесиите.

Чл.4. Възлагането на концесия се извършва при спазване на принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация съгл. чл.4 от ЗК.

Чл.5. Управлението на концесиите се извършва от кмета на община Созопол чрез служители от общинската администрация. 

Чл.6. (1) Концедент е органът, който извършва действията по възлагане на концесия и е страна по концесионния договор. Правомощията на концедент се изпълняват от кмета на община Созопол. 

 1. За определени действия, свързани с възлагането или изпълнението на концесията, кметът на община Созопол може да възложи правомощията си на определено от него длъжностно лице или на друг възлагащ орган или възложител.
 2. С изключение на случаите по ал.2, в отсъствие на кмета, правомощията му, свързани с управлението на концесиите, се изпълняват от лицето, което го замества, съгласно административния акт, който определя представителството на концендента.

 

Чл.7. Политиката за общински концесии се определя от Общински съвет Созопол, който приема с решение план за действие за общинските концесии и се изпълнява от кмета на общината.

 

ГЛАВА ВТОРА 

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗВЕНАТА, ЕКИПИТЕ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ,

ОТГОВОРНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗА ПОДГОТОВКАТА

НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР, КАКТО И РЕДА

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХНАТА РАБОТА

 

Чл.8. (1) Участници в управлението на концесиите по смисъла на настоящите правила са кметът на община Созопол (като упражняващ правомощията на концендент), заместник-кмет/ове, директорите на дирекции или други лица, определени със заповед на кмета или с настоящите вътрешни правила, които са пряко ангажирани с процеса на прогнозиране, планиране, подготовка, възлагане, провеждане на концесии и контрола по изпълнението на сключените концесионни договори.

(2) Определянето на звената, екипите или служителите, както и на техните функции и задачи  е в зависимост от обхвата на концесията и  квалификацията и професионалния опит на лицето в съответствие със спецификата на вида и обекта на концесията, както и според функциите на звеното съгласно Устройствен правилник на общинска администрация община Созопол.

Чл.9. (1) Дейностите по прогнозиране и планиране на концесиите се осъществяват в зависимост от предмета и обекта на концесията: от дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности“ "(УСТСД) - при концесии за услуги или от дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“ /УТИПЕП/ - при концесии за строителство, както и  от лицата по чл.8, ал.1 от настоящите правила. 

(2) Плановете за действие се изработват от служители на общинска администрация от дирекция УСТСД и/или дирекция УТИПЕП  с  оглед предмета, обекта и вида  на концесията и спрямо професионална им компетентност,  свързана с тях. 

Чл.10. (1) Подготвителните действия съгласно раздел II, глава втора от Закона за концесиите/ЗК/ се извършват от екип от експерти, определени със заповед на концендента със състав от дирекция „УСТСД“ чрез отдел „Управление на общинската собственост“ (УОС) и/или дирекция УТИПЕП, съобразно професионална им компетентност,  свързана с  предмета на концесията, както и спрямо нейния вид и  обект. При необходимост концендентът може да определи и лица от други структурни звена на общинсаката администрация съобразно тяхната компетентност, които да са членове на екипа. 

(2) При необходимост в зависимост от степента на сложност на процедурата за концесия и по преценка на концендента, се допуска възлагане на външни експерти на отделни дейности от подготвителните действи или включването им в екипа за подготвителни действия.

Чл.11. (1) Дейностите по организиране и провеждане на процедури по възлагане на концесии се осъществяват от дирекция „УСТСД“ чрез отдел „Управление на общинската собственост“ (УОС)  с участието на съответните административни звена в структурата на общинска администрация Созопол, съобразно компетентността им.

(2) Служители от отдел УОС извършват всички действия, свързани с техническата и технологична подготовка при обявяването и провеждането на концесионната процедура – изготвя необходимите заповеди, докладни, протоколи, декларации и др.

Чл.12. Предварителният и текущият контрол относно поемане на задължения или извършване на разход по повод възлагането и изпълнението на концесиите се осъществява при спазване разпоредбите на Вътрешните правила на системата за финансово управление и контрол (СФУК).

 Чл.13. Дейностите, свързани със сключване на договорите за възлагане на концесия се осъществяват  от отдел УОС. 

 Чл.14. (1) Дейностите, свързани с мониторинг и текущ контрол по  изпълнението на договорите при концесия за строителство са отговорност на дирекция УТИПЕП, а при концесия за услуги – на дирекция „УСТСД“. 

 1. Отдел УОС осъществява контрол по изпълнението на концесионните договори във връзка с управлението, стопанисване и експлоатация  на общински имоти – обекти на концесия за услуги. 
 2. Отдел „ИПЕП“ упражнява инвеститорски контрол по отношение проектирането и изграждането на обекти – общинска собственост, извършени в изпълнение на концесионните договори. 
 3. Отдел „СГК“ осъществява контрол на строителните обекти във връзка с изпълнение на концесионните договори, установява нарушенията за констатираното незаконно строителство във връзка с изпълнението на сключените концесионни договори и др.
 4. Контрол по изпълнението на концесионните договори по отношение на концесионните плащания се осъществява  от дирекция „Финанси и бюджет“ /ФБ/.

 Чл.15. Дейностите, свързани със завеждане и съхраняване на досиетата на концесиите, се организират и осъществяват от дирекция УСТСД  чрез отдел УОС.   Чл.16. (1) Дейностите по откриването и приключването на партида, вписването на данни и публикуването на документи в Националния концесионен регистър се извършват от определено от кмета на община Созопол със заповед  едно или повече длъжностни лица.

 1. Достъпът на лицата по ал.1 до Националния концесионен регистър се осъществява с уникален идентификатор, който се предоставя от специализираната дирекция от АМС по искане на концедента. 
 2. Лицата по ал.1 вписват данните в Националния концесионен регистър чрез електронни формуляри, които се поддържат в регистъра.
 3. Лицата по ал.1 вписват данните и публикуват документите в Националния концесионен регистър в сроковете, определени със ЗК, а за вписванията, за които не е определен изричен срок - в 30-дневен срок от извършване на действието или от съставяне на документ, подлежащ на вписване, съответно публикуване.

 Чл.17. (1) Контрол върху работата на съответните служители от общинската администрация във връзка с възложените им задължения от концендента и настоящия правилник, се осъществява чрез прекия им ръководител, който извършва системна проверка и отчитане на етапите на възложената работа.  

(2) Заместник-кметовете осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените му структури и по изпълнение на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. 

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИИ.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ,

КАКТО И НА  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ

ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ ОТ НЕГО

 

Чл.18. (1) Прогнозирането и планирането на концесиите се осъществява при взаимодействие между всички административни звена в общинска администрация Созопол.

(2) При прогнозирането следва да се идентифицират потребностите на обществото, за да се определят най-добрите решения и да се дефинират целите и обхвата на включените в предмета на концесиите дейности.

Чл.19. Кметът на общината може да избира дали да възлага строителство или услуги чрез обществена поръчка или чрез концесия в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор.

Чл.20. Прогнозирането на  концесиите включва установяване на броя и вида на концесиите за строителство и за услуги, съобразно очакваните обществени потребности. 

Чл.21. Планирането на концесиите включва изготвяне на проект на план за действие за всеки програмен период. 

Чл.22. (1) Планът за действие за общинските концесии се изготвя в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите за всеки програмен период.

 1. Съгласно §1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Закона за концесиите "Програмен период" е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
 2. Плановете за действие служат за определяне на концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите, за съответния програмен период.
 3. При изготвянето на проект на план за действие за съответния програмен период отговорните служители спазват реда за изготвяне на плановете за действие, уреден в Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, както и изискванията на Закона за концесиите. 
 4. Включването на проект за концесия в съответния план за действие е основание за издаване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер. 
 5. Съдържанието на плановете за действие се определя по години и по планирани процедури за определяне на концесионер и може да се изменя и допълва текущо.
 6. Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за общинските концесии.

Чл.23.  (1)  Прогнозирането и изготвянето на проект на план за действие започва с мотивиран доклад за нуждата от възлагане на концесии за строителство или за услуги. 

 1. Директорът на дирекция УСТСД/при концесии за ползване/ или директорът на дирекция УТИПЕП /при концесии за строителство/ изготвят мотивиран доклад за необходимостта от организиране и провеждане на процедури за възлагане на концесии.
 2. За целта по ал.2 дирекция УСТСД чрез отдел УОС изготвя описание на имотите, които общината е целесъобразно да предложи за предоставяне за възлагане чрез концесия за услуги, а дирекция УТИПЕП изготвя описание на обектите, за които е целесъобразно да се възложи концесия за строителство през съответния програмен период.
 3. Докладът съдържа броя и вида на планираните концесии, разпределени по години за съответния програмен период съобразно очакваните обществени потребности, чието задоволяване се търси, както и съобразно целите на Националната стратегия за развитие на концесиите. Докладът се изготвя поне 6 месеца преди началото на съответния програмен период. 
 4. Докладът се предоставя на кмета на община Созопол. След одобрението му с резолюция дирекция УСТСД чрез отдел УОС  или дирекция УТИПЕП(когато предвидените концесии са за строителство)  изготвя проект концесия за включване в плана за действие. Отдел УОС изготвя на база на проектите за концесии проект на план за действие  и проект на решение на общински съвет за приемането му. При изработване и внасяне на проекта за обсъждане отговорните лица спазват срока по чл.11, ал.1 от  Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, както и изискванията на Закона за концесиите.

Чл.24. Предложения за включване на проекти за концесии в план за действие се правят в срок до 3 месеца преди началото на съответния програмен период. Всяко предложение за включване на проекти за концесии в план за действие включва наймалко:

 1. наименование на проекта за концесия;
 2. описание на проекта за концесия, което съдържа:

а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите,

включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;

б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;

в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството

или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията;

г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;

д) кръга на потребителите;

е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;

 1. прогнозираните данни по чл.10, ал.2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
 2. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.

Чл.25. Всеки проект за концесия, включен в съответния план за действие, съдържа прогнозираните данни по чл.45, ал.2 от Закона за концесиите, а именно: 

 1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите на концесиите;
 2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;
 3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 4. концесионни възнаграждения.

Чл.26. (1) Кметът на общината внася за обсъждане в Общински съвет Созопол  изготвения проект на план за действие за общинските концесии в срок до 3 месеца преди началото на съответния програмен период. 

 1. Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие, който не отговаря на изискванията по чл. 11, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
 2. Проектът на план се приема с решение на Общински съвет Созопол. 
 3. Приетият от Общински съвет Созопол план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър от служител, определен със заповед на кмета на община Созопол по реда на чл.16 от настоящите правила.   

Чл.27. Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да се изменя и/или допълва текущо при:

 1. включване на нов проект;
 2. изключване на проект;
 3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.   

Чл.28. (1) Промените по чл.27 се приемат с решение на общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии.

(2) Актуализираният план за действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър от лицето по чл.26, ал.4.

Чл.29. Кметът на общината прави предложения до Общински съвет Созопол  за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии, за което се подпомагат от специализирани звена в съответната администрация.  

Чл.30. Проект на предложение за включване/изключване/промени на проекти за концесии в план за действие се изготвя от дирекция УСТСД /при концесия за услуги/ или от дирекция УТИПЕП/при концесия за строителство/. 

Чл.31. (1) Възлагането на концесия  се инициира : 

 1. служебно от концедента – по реда на настоящите вътрешни правила;
 2. по предложение на възлагащ орган, на възложител или на икономически оператор.
 1. Възлагането служебно от концендента се инициира след мотивиран иницииращ доклад-предложение, обосноваващ необходимостта от възлагането на концесията, изготвен от Директор дирекция УСТСД или УТИПЕП, в зависимост от предмета, вида и обекта на концесията. 
 2. Докладът съдържа следната информация:
 1. обосновка за необходимостта от стартиране на процедурата и мотивиране на избора на вида на концесията;
 2. прогнозните технически и функционални характеристики и техникоикономически показатели на обекта на концесията
 3. обект  на концесията 
 4. пълно описание на предмета на концесията 
 5. прогнозна стойност на концесията и обосновка за начина на нейното образуване
 6. друга съществена информация и условия, отнасящи се до предмета на концесията, ако е необходимо. 
 7. Предложение за състав на екипа за подготвителни действия/включително нуждата от възлагане на външни експерти на част от подготвителните действия/
 8. Друга съществена информация и условия, отнасящи се до предмета на концесията, ако е необходимо.
 1. Мотивираният иницииращ доклад се представя за съгласуване на директора на дирекция „Административноправна и информационно обслужване“/АПИО/, който изразява становище относно приложимия вид процедура за възлагане на концесия съгласно чл.52 и сл. от ЗК.
 2. Съгласуваният иницииращ доклад се предоставя  на концендента.
 3. Одобреният иницииращ доклад се завежда в деловодната система на община Созопол и служи като основание за служебно иницииране на възлагането от концендента по смисъла на чл.55 от ЗК. 
 4. Одобреният иницииращ доклад се предава на съответния директор на дирекция  за предприемане на действия по изработване на предложение за включване на проекта за концесията в плана за действие, ако не е включена или за пристъпване към провеждане на процедура, ако е включена. 
 5. Инициирането на възлагане на концесия може да бъде и по предложение на Заместник-кмет и секретар на община Созопол; Общински съветници - чрез писмено предложение или Предложение от кметовете на населените места на територията на Община Созопол  за предоставяне на концесия на имоти – общинска собственост или части от тях на територията на съответното кметство.

Чл.32. (1)  Когато възлагането се инициира по предложение на икономически оператор, то съдържа описание на предмета и на обекта на концесията, обосновка и финансово-икономически анализ и се входира в деловодството на община Созопол. 

(2) Когато концесията включва възлагане на строителство, към предложението икономическият оператор прилага инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване или задание за изработване на инвестиционен проект, идеен или друга фаза на инвестиционен проект, с което определя и прогнозните технически и функционални характеристики и технико-икономически показатели на обекта на концесията.

Чл.33. (1) Постъпилите в деловодството на община Созопол предложения се разглеждат от дирекция УСТСД или УТИПЕП, в зависимост от това в чий ресор е концесията, като директорът на дирекцията изготвя в 14-дневен срок становище, което да мотивира приемането или отхвърлянето на направеното предложение с оглед неговата целесъобразност. 

 1. Директорът на дирекцията може да поиска становище от останалите дирекции и отдели в общинска администрация, когато е необходимо с оглед функционалната компетентност на звената. Становище се иска от директора на дирекция „Финанси и бюджет“/ФБ/ относно финансово-икономическия анализ по предложението. 
 2. Предложението ведно с изготвените становища се предоставя на концендента. Ако концендентът прецени, че предложението е целесъобразно, директорът на съответната дирекция с резолюция върху него определя отговорните служители от съответната дирекция, които да предприемат действия за включването на проекта в съответния план за действие. 

Чл.34. Целесъобразността от възлагането на концесиите се преценя с оглед на степента на постигане със съответното възлагане на концесията на целите по чл.2 от Закона за концесиите спрямо други, предвидени в действащото законодателство механизми, а именно: 

 1. задоволяване на обществени потребности;
 2. развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес
 3. ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми;
 4. икономическа ефективност при управлението на собствеността на общината в защита на гражданите и обществото.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ

ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИИ

 

 Чл.35. Възлагането на концесията включва извършване на подготвителни действия, провеждане на процедура за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор.

 Чл.36.(1)  Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. 

(2) Подготвителните действия се извършват от екип от експерти, определени от концедента със заповед. В екипа за подготвителни действия се включват длъжностни лица от администрацията от дирекция УСТСД и/или дирекция УТИПЕП, съобразно вида, обекта и предмета на концесията, а при необходимост и други служители и/или външни експерти.

Чл.37.  Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи/концесионни анализи/.

 Чл.38.(1)  Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията задължително се изготвя финансово-икономически анализ.

 1. Финансово-икономическият анализ се изготвя от членове на екипа за подготвителни действия или от външен изпълнител, определен при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Изготвеният анализ се съгласува с директор дирекция ФБ. 
 2. Когато е изготвен от външен изпълнител, финансово-икономическият анализ се подписва от лицата, които са го изготвили, и се приема от екипа за подготвителни действия.

Чл.39.  (1) В резултат от подготвителните действия екипът по чл.36, ал.2 съставя обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията, и проекти на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията.

(2) Обосновката на концесията мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията и на решението за откриване на процедурата и определя:

 1. предмета и обекта на концесията, а когато е приложимо - и на концесионната територия и/или принадлежностите към обекта на концесията;
 2. изискванията към предварителните оферти и/или офертите, наричани понататък "минимални изисквания към офертите";
 3. прогнозни финансово-икономически елементи на концесията, включително максималния срок на концесията;
 4. прогнозни юридически конструкции;
 5. възможността за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

(3) Обосновката на концесията се изпраща от концедента чрез екипа за подготвителни действия на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция "Национална сигурност". В 14-дневен срок от получаване на обосновката ръководителят на съответното ведомство изразява становище по компетентност относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. При наличие на опасност становището съдържа препоръки по законосъобразност за отстраняването на опасността, когато е приложимо. Когато органът не представи становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност. 

Чл.40. При постъпило становище с препоръки, екипът за подготвителни действия преработва обосновката съгласно тях.

Чл.41. Едновременно с изработването на обосновката на концесията екипът за подготвителни действия подготвя проекти на:

 1. решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;
 2. обявление за провеждане на процедурата;
 3. концесионен договор;
 4. документация за участие, съответно описателен документ.

Чл.42. (1) Обосновката на концесията и  концесионните анализи се изработват заедно или поотделно от екипа за подготвителни действия и/или чрез възлагане на външни консултанти по преценка на концендента. 

(2) Когато обосновката е изготвена от външен изпълнител, тя се подписва от лицата, които са я изготвили и се приема от екипа за подготвителни действия.

Чл.43. (1) С обосновката се определят и мотивират прогнозните финансовоикономически елементи на концесията.

(2) Финансово-икономическите елементи на концесия за строителство и на концесия за услуги са:

 1. стойност и прогнозна стойност на концесията;
 2. икономически баланс на концесията и разпределение на рисковете;
 3. приходи на концесионера;
 4. плащания от концедента; 5. концесионно възнаграждение;

6. срок на концесията.

(3) Когато се предвиждат плащания от концедента, прогнозните финансовоикономически елементи се доказват с финансово-икономическия анализ съгл чл.38.

Чл.44. (1) За всяка концесия за строителство и концесия за услуги се определя стойност на концесията .При откриването на процедура за определяне на концесионер концедентът определя прогнозна стойност на концесията съгласно чл. 28 и 29 от Закона за концесиите в съответствие със съдържащата се в обосновката на концесията информация и с определените с обосновката прогнозни приходи на концесионера за максималния срок на концесията по чл. 34, ал. 2 от Закона за концесиите, посочен в обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер.

 1. Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод съгласно Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, посочен в документацията за концесията.
 2. Изчисляване на прогнозната стойност на концесията се осъществява от екипа за подготвителни действия и се съгласува с директор на дирекция „Финанси и бюджет“ /ФБ/.

Чл.45. В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, се посочва срок на концесията, който е максимален. в обявлението за откриване на процедурата се посочва и прогнозният общ срок на всички допустими удължавания, когато такива са предвидени с клауза за преразглеждане.           чл.46.минималните изисквания към офертите формират задължителните характеристики и минималните показатели на предмета и на обекта на концесията

Чл.47.Минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания, включително относно защита на конкуренцията, относно обекта на концесията и включените в предмета на концесията строителство и/или услуги. Те се определят от екипа за подготвителни действия с проекта на  обявлението. 

 

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

 

Чл.48. Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента, след одобрение от Общински съвет Созопол. 

Чл.49. (1) С решението за откриване на процедурата се одобряват обявление за откриване на процедурата и документация за концесията. Обявлението се изготвя във формата по чл.72 от ЗК, със съдържанието по чл.73 ЗК. 

 1. При изготвяне на обявлението в него се включват условията за осъществяване на концесията по чл.73, ал.2 от ЗК. Определянето им се извършва от екипа за подготвителни действия, който може при необходимост да бъде подпомаган от служители от съответните звена на общинска администрация спрямо тяхната професионална компетентност. 
 2. Изискванията към икономическите оператори трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема на строителството или на услугите, особеностите на обекта на концесията и сложността на концесията.

Чл.50. Концедентът определя като условия за участие и едно или повече изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние. Изискванията  трябва да са съобразени с предмета и особеностите на концесията и да осигуряват реална конкуренция. Изискванията, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказват, се описват в документацията за концесията и се посочват в обявлението за откриване на процедурата. Условията се определят от екипа за подготвителни действия при съставяне на проекта на обявление. 

 Чл.51.(1) След издаване на решението за откриване на процедурата, определено от концедента  по реда на чл.16 от настоящите правила длъжностно лице изпраща по електронен път чрез електронни средства обявлението за концесия, съответно обявлението за предварителна информация на Службата за публикации на Европейския съюз за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, а националното обявление - за обнародване в интернет страницата на "Държавен вестник", наричано по-нататък "публикуване".

  1. След извършване на действията по ал.1 длъжностното  лице открива партида на процедурата в Националния концесионен регистър и публикува по партидата решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията и обосновката на концесията. При публикуване на документацията за концесията в Националния концесионен регистър се заличава защитената със закон информация, както и търговската или друга информация, която поради извънредни, свързани със сигурността или технически причини, или поради чувствителен характер изисква специално ниво на защита, като се посочва основанието за това. В тези случаи:
  1. наличието на защитена със закон информация или на чувствителна

информация се посочва в обявлението за откриване на процедурата;

  1. в публикуваната документация се посочват условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъп до заличената информация.
  1. Обявлението за откриване на процедурата се публикува в Националния концесионен регистър във вида, в който е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз, съответно до "Държавен вестник". Публикуването на обявлението за концесия и на обявлението за предварителна информация се извършва след получаване от Службата за публикации на Европейския съюз на съобщение за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз. Публикуването в Националния концесионен регистър може да се извърши и преди получаване на съобщението за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, когато в срок от 48 часа след получено потвърждение за получаване на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз същото не е публикувано.
  2. Пакета на документацията за концесията се публикува и  на официалния уеб сайт на Община Созопол: https://www.sozopol.bg/, раздел „Общинска Собственост“, подраздел „Концесии“.

 Чл.52.(1) Обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията може да се изменят в случаите по чл.79, ал 4, чл. 81, ал. 2 и чл. 94, ал. 1 от ЗК.

 1. Измененията се извършват с обявление за поправка, което се одобрява от концедента с решение. С решението може да се одобрят и съответни изменения в документацията за концесията. Решението се издава преди изтичането на обявения краен срок за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти, освен в случаите по чл. 81, ал. 1, т. 8 от ЗК. 
 2. Обявлението за поправка и проектът на решение за одобрение по ал.2  се изготвят от екипа за подготвителни действия. 
 3. След издаване на решението обявлението за поправка се изпраща за публикуване по реда на чл. 76, ал. 1 от ЗК и при условията на чл. 76, ал. 3, изречение първо от ЗК. В Националния концесионен регистър се публикуват обявлението за поправка, решението по ал.2 , а когато са одобрени изменения в документацията за концесията - и изменената документация. Публикуването на документите в Националния концесионен регистър се извършва след публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответно - в "Държавен вестник".

 Чл.53. (1) При изготвянето на проект на документация за участие екипът за подготвителни действия спазва изискванията за съдържание на чл.78 от ЗК. 

 (2) Ако постъпи искане от лице за предоставяне на публикуваната в Националния концесионен регистър  документация за участие на хартиен и/или електронен носител, екземплярът от документацията се окомплектова от отговорното лице и се предава в деловодството на община Созопол предоставяне на подателя на искането.

            Чл.54.(1) Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно реда за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане на концесията или документацията за концесията.

 1. Искането на разяснения или на допълнителна информация се подава в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията или офертите.
 2. Постъпилите в срок искания за разяснения или допълнителна информация незабавно се насочват за подготовка на отговор от комисията по чл.55. Проектът на разяснение/допълнителна информация се изготвя до 2 дни от постъпване на искането,след което се предоставя за съгласуване на директор на дирекция АПИО. Разясненията/писмените обяснения се подписват от концендента. 
 3. В срок до 4 работни дни от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията или офертите, определеното от концедента длъжностно лице  публикува по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър предоставени от комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер разяснения или допълнителна информация.
 4. Когато разясненията или допълнителната информация водят до промени в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията, комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер по чл.55 предлага, а концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива. Проектът на решение се изготвя от комисията.
 5. С обявлението за поправка се определя нов срок за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти, който е най-малко 7 дни по-дълъг от срока, определен с обявлението за откриване на процедурата.

 

ГЛАВА ШЕСТА

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА, НАЗНАЧАВАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР СЪГЛАСНО ЧЛ. 80 - 82 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФЕРТИ

 

Чл.55.(1) Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента и се провежда от назначена от него комисия.

 1. Комисията се назначава в срок до три работни дни от издаване на решението за откриване на процедурата. Комисията се назначава със заповед на концендента. 
 2. Комисията се състои от нечетен брой членове, които са не по-малко от петима, включително председател и заместник-председател. Повече от половината от членовете на комисията трябва да имат професионална компетентност, свързана с дейностите по предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Поне един от членовете на комисията трябва да е юрист. 
 3. Комисията приема решенията си с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.
 4. Член на комисията не може да е лице:

1. за което е налице конфликт на интереси; 2. което е свързано лице със:

а) кандидат или участник в процедурата, а когато кандидатът или участникът е

юридическо лице - и с член на неговия управителен или контролен орган, или

б) посочен подизпълнител или трето лице.

(6) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:

 1. получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за отсъствие на конфликт на интереси;
 2. узнаване на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от комисията.
 1. При установен конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, концедентът назначава нов член на комисията.
 2. Комисията и всеки от нейните членове са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
 3. Всеки член на комисията е длъжен незабавно да докладва на концендента случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на участник.
 4. Председателят на комисията:
 1. свиква заседанията на комисията;
 2. информира концендента за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;
 3. отговаря за правилното съхранение на документите до приключване на работата на комисията;
 4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.

(11) Членовете на комисията:

 1. участват в заседанията на комисията;
 2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и оценяват офертите;
 3. подписват протоколите от работата на комисията.

Чл. 56. (1) Със заповедта за назначаване на комисията концедентът определя едно или повече длъжностни лица, които подпомагат комисията технически и осъществяват обмен на информация с икономическите оператори, кандидатите или участниците, както и един или повече консултанти, които подпомагат комисията експертно, и лице с осигурен достъп до Националния концесионен регистър, което открива и поддържа партидата на процедурата.

 1. За консултанти се определят длъжностни лица от състава на общинска администрация или външни експерти - физически или юридически лица, които имат професионална компетентност, свързана с дейностите, включени в предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Консултантите подпомагат комисията срещу възнаграждение при спазване на ограниченията, определени с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител, и при спазване на условията и реда на Закона за обществените поръчки.
 2. За длъжностните лица и консултантите се прилагат изискванията на чл. 80, ал.

5 и  6 от ЗК.

Чл. 57. (1) Комисията:

  1. приема правила за работата си;
  2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация за публикуване по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър;
  3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията;
  4. извършва действията по допускане на кандидатите или участниците;
  5. извършва подбора в състезателната процедура с договаряне и в състезателния диалог;
  6. провежда диалога в процедурата състезателен диалог;
  7. провежда договарянето в състезателната процедура с договаряне;
  8. предлага на концедента да удължи срока за получаване на заявленията, на предварителните оферти или на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получено заявление, съответно оферта;
  9. разглежда, допуска и оценява офертите и извършва класиране на участниците, като предлага класираният на първо място участник да бъде определен за концесионер;
  10. изготвя проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер, наричано понататък "решение за прекратяване на процедурата";
  11. извършва и други действия, определени с този закон.
  1. В случаите по ал.1, т.3 и 8 концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива, като определя нов срок за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти при условията на чл. 79, ал. 5 ЗК.Проектът на решение се изготвя от комисията. 
  2. Решенията на комисията се мотивират. Действията на комисията и приетите решения с мотивите към тях се отразяват в протоколи. Когато член на комисията е против прието решение, той подписва съответния протокол с особено мнение и прилага към него мотивите си. Протоколът съдържа: състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията; номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й; кратко описание на работния процес; участниците в процедурата; действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;  предложение за отстраняване на участник, когато е приложимо; мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник; предложение за сключване на договор участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на концендента заедно с цялата документация,
  3. Предвиденото с този закон уведомяване на кандидатите или участниците се извършва от комисията по електронен път чрез електронни средства, включително електронна поща.
  4. Когато със ЗК е предвидено прилагане на протокол на комисията към уведомление до кандидатите или до участниците, същият се предоставя в заверено от член на комисията копие, в което е заличена защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна, и е посочено основанието за заличаването.
  5. Въз основа на протокола по ал.3 комисията изготвя проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата, който се предоставя на концендента.    

Чл.58. (1)За участие в процедурата за определяне на концесионер икономическите оператори подават:

  1. при открита процедура - заявление и оферта;
  2. при състезателна процедура с договаряне - заявление, а след получаване на покана - предварителна оферта и оферта;
  3. при състезателен диалог - заявление и предварителна оферта, а след получаване на покана - оферта.
  1. Заявлението съдържа информация съобразно чл. 86, ал. 1 от ЗК. Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение, като предложението съдържа информация, съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗК, а обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане. При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение.
  2. Заявлението, предварителната оферта, предложението и обвързващото предложение се изготвят по образци, които се съдържат в документацията за концесията.

Заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор. Обвързващото предложение се представя на хартиен носител. Електронният носител включва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис.

  1. Съдържанието на заявлението, офертите и приложените към тях документи трябва да е на български език. Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, заявленията и офертите се представят и в превод на български език.
  2. Електронните носители, в които са включени заявлението, предварителната оферта и предложението, както и хартиеният носител с обвързващото предложение се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на:
  1. съдържанието - "Заявление", "Предварителна оферта", "Предложение",

"Обвързващо предложение";

  1. наименованието на концесията;
  2. името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на кандидата или участника.
  1. При открита процедура заявлението и офертата се подават в общ плик с надпис "Заявление и оферта" и информацията по ал.5, т. 2 и 3. Общият плик съдържа пликовете със заявлението, предложението и обвързващото предложение.
  2. При състезателна процедура с договаряне изискванията на ал.6 за общ плик се прилагат при подаване на офертите, като в него се поставят предложението и обвързващото предложение.
  3. При състезателен диалог изискванията на ал.6 за общ плик се прилагат при подаване на заявлението, като в него се поставят заявлението и предварителната оферта
  4. Заявленията и офертите се подават на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата, чрез средствата за комуникация по чл. 83, ал. 1, т.2 или 3 от ЗК. / чрез пощенска услуга; връчване срещу подпис за удостоверяване на датата, часа и лицето, на което е извършено връчването/.

Чл.59. (1) Заявленията, предварителните оферти и офертите се получават до определените дата и час чрез посочените в обявлението средства за обмен на информация.

  1. Когато в определения краен час на мястото за получаване има един или повече кандидати или участници, те се включват в списък, който се подписва от определеното от концедента длъжностно лице и от присъстващите лица. Длъжностното лице приема пликовете със заявленията, предварителните оферти или офертите на всички кандидати или участници, включени в списъка.
  2. Длъжностното лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, завежда заявленията, предварителните оферти или офертите във входящ регистър по реда на получаването им и издава на приносителя разписка за завеждането в регистъра.
  3. Длъжностното лице не приема заявление, предварителна оферта или оферта, когато:
  1. са подадени след определения срок, освен в случаите по ал.2;
  2. са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик;
  3. пликът не е надписан в съответствие с изискванията на чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗК.

(5) Входящият регистър съдържа следната информация за заявленията, предварителните оферти или офертите:

  1. регистрационен номер по реда на получаването;
  2. данни за кандидата или участника;
  3. дата и час на получаване;
  4. начин на получаване - чрез пощенска услуга или връчване срещу подпис;
  5. наличие на обстоятелство по ал.4; 6. забележки по вписаните обстоятелства, включително за обстоятелство по ал.2.

 

Чл.60. Входираните документи за участие се предават на председателя на комисията. 

Чл.61. (1) В деня и часа на отваряне на офертите комисията провежда открито заседание, на което може да присъстват участниците или техни представители и други лица. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на офертите  комисията обявява най-малко чрез съобщение в сайта на община Созопол, раздел „Общинска Собственост“, подраздел „Концесии“,  часа и мястото на отварянето. Съобщението се подписва от председателя на комисията. 

  1. В откритото заседание комисията съобщава решението, с което е приключила действията по допускане на участниците, и отваря пликовете с обвързващите предложения от допуснатите за разглеждане оферти по реда на завеждането на офертите във входящия регистър.
  2. Отворените обвързващи предложения се прочитат от член на комисията и се подписват на всяка страница от член на комисията и от изявили желание участници или техни представители.

Чл.62. При провеждане на открита процедура комисията извършва действията, предвидени в Раздел VIII, глава трета, при провеждане на състезателна процедура с договаряне - Раздел IX, а при на състезателен диалог – раздел Х,  глава трета  от ЗК. 

Чл.63. Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано решение за определяне за концесионер, което се издава от концедента. Проектът на решение се изготвя от комисията в съответствие с изискването на ЗК. 

Чл.64. (1) С решението за определяне на концесионер се конкретизират техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и правните изисквания в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, и се определя срок за сключване на концесионния договор.

(2) Когато установи пропуск или нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, концедентът възлага на комисията да отстрани нередовността, след което да извърши ново класиране.

Чл.65.(1) Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато:

  1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта или няма допуснат нито един кандидат или участник;
  2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени с документацията за концесията;
  3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата;
  4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията за възлагане на концесията по чл. 59 от ЗК;
  5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионния договор;
  6. при поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане от класирания на второ място участник не се постигне съгласие относно подобрението;
  7. при открита процедура установи, че трябва да измени поредността на критериите за възлагане според значимостта им, съответно относителната тежест на критериите - в случаите по чл. 115а, ал. 1 от ЗК.
  1. Концедентът издава решение за прекратяване на процедурата и когато прогнозната стойност на концесията при откриване на процедурата е била под европейския праг, но с финансово-икономическия модел, предложен с офертата на класирания на първо място участник, стойността се е увеличила с повече от 20 на сто и е преминала европейския праг. Концедентът прекратява процедурата и когато при нейното провеждане цената на основна услуга, включена в предмета на концесията, се е увеличила с повече от 20 на сто от прогнозната стойност на тази услуга, посочена в обявлението за концесия.
  2. Решението за прекратяване на процедурата се издава след одобрение от Общинския съвет Созопол..

Чл.66. (1) Прекратяването на процедурата започва с предложение - доклад  от председателя на комисията, отправено до концендента, което трябва да съдържа:

  1. предмет на концесията;
  2. вид на процедурата;
  3. обект на концесията;
  4. мотиви за прекратяване на процедурата с посочване на правното основание за прекратяване;
  5. номер и дата на решението, с което е открита процедурата;
  6. номер и дата на обявлението
  7. номер и дата на публикуване на обявлението
  1. След положителна резолюция за прекратяване на процедурата лице с юридическо образование от комисията  изготвя проект на решение за прекратяване и го предоставя на концендента за утвърждаване. 
  2. След като решението бъде утвърдено от концендента, комисията подготвя докладна записка с проект на решение. 
  3. След влизане в сила на решението за одобрение на общински съвет, концендентът издава решението за прекратяване. 

Чл.67. (1) Концедентът чрез председателя на комисията уведомява по електронен път чрез електронни средства, включително електронна поща, заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне на концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата.

  1. Към уведомлението се прилага протоколът на комисията, с който е мотивирано решение по чл.102, ал.4 от ЗК, когато има такова, а при открита процедура - и протоколът по чл. 99, ал. 2 от ЗК.
  2. Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - има влязло в сила решение по жалбата.

 

ГЛАВА СЕДМА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПРИ ПОДАДЕНА ЖАЛБА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

 

Чл.68. (1) На обжалване по реда на глава шеста от ЗК подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог.

  1. Решенията по ал. 1 се обжалват пред КЗК. Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
  2. На обжалване подлежат и действия или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер.

Чл.69. (1) За образуваното производство по жалбата се уведомява концедентът, който в тридневен срок от получаването на уведомлението изпраща писмено становище по жалбата, към което прилага цялата преписка по процедурата за определяне на концесионер на електронен носител, както и други доказателства, ако разполага с такива. (2) При получаване на жалбата по ал.1 дирекция АПИО чрез юрисконсулт  изготвя писмено становище, като незабавно изисква от комисията и всички отговорни длъжностни лица наличната информация, документи и съдействие, като те са длъжни да я предоставят веднага. 

  1. Изготвените становища по жалбите се одобряват и подписват от концендента. След изготвяне и изходиране в системата на ОА на писменото становище директор дирекция АПИО го изпраща до КЗК при изпълнение на срока  по ал.1. 
  2. След окончателното приключване на преписката в КЗК/ВАС директор дирекция АПИО в 3 дневен срок уведомява дирекция УСТСД/УТИПЕП и директор дирекция ФБ за предприемане на последващи действия.

 

ГЛАВА ОСМА

РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ С

ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОНЦЕСИОНЕРИ

 

 Чл.70. (1) Концендентът сключва писмен договор за концесия с участника, определен за концесионер след проведена процедура по реда на ЗК. Концесионният договор се сключва в срока, определен с решението за определяне на концесионер. 

 1. Когато срещу решението за определяне на концесионер не е подадена жалба, срокът за сключване на концесионния договор започва да тече от 15-ия ден след уведомяване на заинтересованите участници за решението. Когато участникът, определен за концесионер, е единствен заинтересован участник, концесионният договор може да се сключи преди изтичането на този срок.
 2. Когато срещу решението за определяне на концесионер има подадена жалба, срокът за сключване на концесионния договор започва да тече от датата на влизане в сила на решението или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.
 3. Концедентът няма право да сключи договор с определения концесионер при наличието на висящо производство по жалба срещу решение, действие или бездействие по процедурата за определяне на концесионер.
 4. Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване и условията за участие. Концедентът няма право да изисква представянето на доказателства за факти и обстоятелства по изречение първо:
 1. които са достъпни чрез електронен публичен безплатен регистър, или
 2. когато информацията, съответно достъпът до тази информация за тях се предоставя от съответния компетентен орган на концедента служебно.
  1. Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не представи доказателствата по ал.5 или откаже да сключи концесионния договор, концедентът може с решение да определи за концесионер класирания на второ място участник. С решението се определя срок за сключване на концесионния договор и може да се постави условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане на този участник.
  2. Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане, се провеждат преговори. Концесионен договор може да не се сключи с определения за концесионер класиран на второ място участник, когато при преговорите не се постигне съгласие относно подобрението на предложенията по критериите за възлагане, направени от участника.
  3. Проектът на договор се изготвя от експерт с юридическо образование, участвал в комисията по чл.55 в съответствие с приложения към документацията за участие проект на договор, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник - в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати.
  4. Концесионният договор се сключва в писмена форма и има съдържанието по чл.122, ал.2 от ЗК.
  5. Отдел УОС организира подписването на проекта на договор при спазване на изискванията на ЗК. Проектът се съгласува с дирекция АПИО. 
  6. Подписаният от концесионера  проект на договор се представя за подпис на концендента и на директора на дирекция ФБ.
  7. След сключване на договора за възлагане на концесия, същият се регистрира в деловодството на община Созопол, където се съхранява оригинален екземпляр от сключения договор.
  8. Отдел „Управление на общинската собственост“ води концесионен регистър.
  9. В едномесечен срок от сключването на концесионния договор определеното от концендента по реда на чл.16 от настоящите правила длъжностно лице изпраща за публикуване обявление за възложена концесия при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3 от ЗК. След публикуване на обявлението за възложена концесия в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответно в "Държавен вестник", определено от концедента длъжностно лице открива в Националния концесионен регистър партида на концесията и публикува в нея обявлението и концесионния договор. В публикувания в Националния концесионен регистър концесионен договор се заличава защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна. За концесия под европейския праг срокът за откриване на партида на концесията е до три работни дни от изпращане на обявлението за възложена концесия за публикуване в "Държавен вестник". За концесия над европейския праг срокът за откриване на партида на концесията е до три работни дни след получаване от Службата за публикации на Европейския съюз на съобщение за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, но не по-рано от 48 часа от потвърждението за получаване на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз.

                         

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И СПОРОВЕ,

СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ИЗМЕНЕНИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА

КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ ПОДАДЕН ИСК

 

Чл.71. Концесионният договор може да се изменя в случаите, предвидени в ЗК.  Чл.72. (1) Изменение на концесионния договор се извършва с допълнително споразумение след мотивирано предложение на една от страните по договора.

 1. Концедентът отправя или приема, или отказва да приеме предложение за изменение на концесионния договор след одобрение от общинския съвет.
 2. В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от концендента  по реда на чл.16 от настоящите правила длъжностно лице публикува обявление за изменение на възложена концесия. 

Чл.73. Проект на допълнителното споразумение по чл.72 се изготвя от служителя, изготвил проекта на концесионния договор при спазване на ЗК.

                         

ГЛАВА ДЕСЕТА

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА ПО

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ ПО

КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ И НА УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА КОНЦЕСИИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТА НА

КОНЦЕСИОНЕРИТЕ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ

 

РАЗДЕЛ I. 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

Чл.74. Кметът на общината извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори.

Чл.75. Контролът по изпълнението на договорите за концесия, както и приемането на резултатите се осъществява от дирекцията, чиято дейност е свързана с предмета на концесията и съгласно глава втора от настоящите правила. 

Чл.76. Целта на мониторинга е да установи наличието на съществуващи или потенциални проблеми при изпълнението на концесионния договор, както и при отношенията на концесионера с потребителите и с други трети лица.

Чл.77. (1) Мониторингът на изпълнението на задълженията на страните по концесионен договор се извършва по реда, определен с договора, и въз основа на информацията за изпълнението на задълженията на страните по договора, съдържаща се във:

 1. получаваните от концесионера отчети за изпълнението на договора;
 2. отчетите за извършени проверки и контрол на място за изпълнение на задълженията на концесионера по договора, изготвени  от определени от кмета на общината лица;
 3. докладите за резултатите от извършения контрол на изпълнителния директор на АППК, когато е приложимо;
 4. резултати и констатации от контрол и проверки на специализирани органи;
 5. други източници.
 1. Когато с концесионния договор не е определен ред за извършване мониторинга, той се извършва по реда, определен с настоящите вътрешни правила. 
 2. Мониторънгът се извършва след заповед на кмета на общината, с която се определят длъжностните лица за извършването му, които изготвят и представят на кмета доклад за осъществявания мониторинг. Докладът се предоставя на кмета на общината за одобрение с резолюция. 

Чл.78.След изпълнение на договора, отговорното лице по текущото изпълнение уведомява незабавно директора на дирекция ФБ за приключилото изпълнение, с цел да се предприемат действия за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора, съгласно уговореното. 

Чл.79. (1) Кметът на общината чрез длъжностните лица по чл.16 от настоящите правила:

 1. публикува в партидата на всяка процедура за определяне на концесионер в Националния концесионен регистър становището на специализираната дирекция от АМС по извършения предварителен контрол и справката за отразяване на препоръките от него, когато има такива - при откриване на партидата;
 2. публикува в партидата на всяка концесия:

а) информацията за изпълнението на концесионния договор за предходната

година по чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите - ежегодно до 30 септември;

б) становището на специализираната дирекция от АМС от извършения предварителен контрол по чл. 9, ал. 1, т. 2 - едновременно с публикуване на обявлението за изменение на възложена концесия.

(2) Кметът на общината изпраща чрез лицата по ал.1.  за публикуване в информационния раздел на Националния концесионен регистър годишните отчети за изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и на сключените от тях концесионни договори в срок до 30 дни след тяхното одобряване от общинския съвет. Отчетите се изпращат на електронен носител с писмо, подписано от кмета на община, или от оправомощено от него длъжностно лице.

 Чл.80.Концесионерът изпраща на концедента отчет за изпълнението на концесионния договор в срок и със съдържание, определени с договора.

 Чл.81. Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и съхраняване на документацията за концесията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора. 

Чл.82. (1) Текущият контрол на изпълнението на задълженията на концесионерите по концесионните договори се извършва въз основа на:

 1. проверка и анализ на отчетите на концесионерите за изпълнението на концесионните договори;
 2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
 3. извънредни проверки на място.

(2) При осъществяване на текущия контрол определените кмета на общината длъжностни лица имат право:

 1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на концесия, включително на концесионната територия и/или принадлежностите към обекта на концесията;
 2. да изискват и да проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на концесионния договор;
 3. да изискват от проверяваните лица и да получават в определен разумен срок писмени обяснения във връзка с изпълнението на концесионния договор.
 1. При проверки на място длъжностните лица изготвят протоколи с констатации за изпълнението на задълженията, които са в обхвата на проверката.
 2. За извършените проверки по ал. 1 длъжностните лица съставят доклади, които съдържат информация за резултатите от извършената проверка, включително констатации, изводи и заключения за изпълнение/неизпълнение на всяко едно от задълженията на концесионера, а при установяване на неизпълнения и нарушения - и предложения за:
 1. мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор;
 2. сезиране на компетентните органи - при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания;
 3. налагане на санкции и неустойки, включително чрез усвояване на гаранции и удовлетворяване от обезпечения, когато има такива;
 4. предсрочно прекратяване на концесионния договор.

(5) Към докладите по ал.4 се прилагат и документите, въз основа на които са направени констатациите, изводите и заключенията, когато е приложимо. Докладите се подписват от длъжностните лица, които са ги изготвили и се предоставят на кмета на община Созопол за одобрение с резолюция. 

Чл.83. Дирекция ФБ следи за изпълнението на финансовите задължения на концесионера по тях.  

РАЗДЕЛ II

ОДИТ

Чл. 84. (1) Концендентът  извършва одит на концесионера за концесии, възложени при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) Одитът на концесионера включва проверки, при които се събира и анализира информация и се извършва оценка (заключение) относно:

 1. наличието на основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите за концесионерите, за подизпълнителите и за третите лица при сключването на съответния договор;
 2. настъпването на основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от Закона за концесиите за концесионерите, за подизпълнителите и за третите лица по време на изпълнение на концесионния договор;
 3. настъпването на обстоятелство по чл. 146, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите, когато:

а) концесионерът не е уведомил концедента за настъпило основание за изключване или уведомлението не е подадено в срока по чл. 130, ал. 2 от Закона за концесиите;

б) в уведомлението за настъпило основание за изключване концесионерът не е посочил мерки за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви или не е посочил начален и краен срок за изпълнение на посочените от него мерки;

в) концесионерът не е предприел в срок изпълнението, не изпълнява или не е изпълнил в определения от него срок мерките по буква "б";

г) в случаите по чл. 130, ал. 4 и 5 от Закона за концесиите концесионерът не е прекратил договор за подизпълнение, съответно е продължил да използва ресурсите на третото лице.

(3) Одит на концесионера се извършва:

 1. за наличие на обстоятелства по ал. 2, т. 1 - при сключване на концесионния договор, съответно на договора за подизпълнение;
 2. за наличие на обстоятелства по ал. 2, т. 2 и 3 - по време на изпълнение на концесионния договор.

(4) Концедентът извършва одит на концесионера по време на изпълнение на концесионния договор, когато получи информация за наличие на настъпило обстоятелство по ал. 2, т. 2 и 3 или установи данни за това:

 1. при осъществяване на мониторинга и контрола по изпълнението на концесионния договор;
 2. в отчета на концесионера за изпълнението на концесионния договор по чл. 131, ал. 1 от Закона за концесиите.   

           Чл.85. Редът за извършване на одита на концесионера се определя с концесионния договор. Когато редът за извършване на одита на концесионера не е определен с концесионния договор, одитът се извършва по заповед на кмета на общината от „вътрешен одитор“ към администрацията на община Созопол по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и относимото действащо законодателство. 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОТКРИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАРТИДИ

В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР И ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА

ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЗИ ПАРТИДИ

И ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С

УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНЦЕСИИТЕ

 

Чл.86. (1) За всяка концесия се съставя досие с  всички документи във връзка с нейното провеждане и възлагане.

(2) Досието на концесията съдържа: 

 1. иницииращ доклад;
 2. всички документи, свързани с провеждането и възлагането на конкретната концесия  (решението за откриване на процедурата, обявлението, документацията за участие, поканата за участие в договаряне и/или за представяне на оферта);
 3. постъпилите искания от страна на участниците за разяснения и съответно изпратените отговори;
 4. заявленията и офертите на участниците по процедурата и/или протоколите, отразяващи проведените преговори в процедура на договаряне;
 5. заповед за назначаване на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите; протоколите.
 6. решение за класиране на участниците и за определяне на концесионер;
 7. решението за прекратяване на процедурата;
 8. решението за промяна в обявлението и/или документацията на концесията;
 9. уведомленията до класираните и отстранените участници и до участника, определен за концесионер, с приложени доказателства за уведомяването им;
 10. копие от сключения договор, ведно с необходимите документи за подписването му  и гаранция за изпълнение;
 11. обявление за възложена концесия;
 12. документи, удостоверяващи освобождаването на гаранциите за изпълнение
 13. докладни записки и други документи, отнасящи се до конкретната процедура; 14.предявените жалби (искове), наложените обезпечителни мерки и постановените решения;
 1. информацията за хода на обжалване;
 2. документи относно изпълнението на сключения договор и извършения текущ контрол, мониторинга и одита на концесията, включително всички документи относно изпълнение на задълженията по концесионната дейност, в т.ч. извлечения от банковите сметки на концедента за постъпилите плащания по договорите.
 3. Опис на досието.

            (2) Информацията в досието се организира по начин, който дава възможност за хронологична проследимост на всички действия на отговорните длъжностни лица, във връзка с подготовката, провеждането, приключването и отчитането на изпълнението на концесията. 

Чл.87. По време на работата на комисията цялата документация, заедно с постъпилите оферти/заявления, се съхранява от председателя на комисията. Съхранението на всички документи в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите. След приключване на работата на комисията, всички документи се предават на отдел УОС, който осъществява текущото съхранение на досието. 

Чл.88. Всички лица, които инициират или участват в процеса на организиране и възлагане на концесия, са длъжни след възлагането й да предоставят копия от всички получени и съставени документи в отдел УОС  за окомплектоване на досиета.

Чл.89. Документите по изпълнение на договорите  се съхраняват от дирекцията, чиито служители са отговорни за осъществяването на контрола по изпълнението и от дирекция ФБ при платежните документи, а копие от същите се предават на отдел УОС за създаване на досието на процедурата.

Чл.90. (1) Определеното от концедента по реда на чл.16 от настоящите правила длъжностно лице ежегодно, в срок до 30 септември, представя в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионния договор за предходната година по образец, който се поддържа в Националния концесионен регистър.

(2) Въз основа на информацията по ал.1 за всички концесионни договори, по които е страна, концедентът изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договор

          Чл.91. Досието на концесията се архивира по реда на Инструкция за деловодната дейност в община Созопол. 

 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 §.1. Настоящите правила се приемат на основание чл.8, ал.1, т.1 от Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите и влизат в сила от деня на утвърждаването им от кмета на община Созопол

 

 § 2. Настоящите правила се прилагат по отношение на процедури, за които откриването е след датата на утвърждаването им.

https://www.livechatalternative.com/