Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.02.2024

 ВАЖНО !!!! Във връзка интегриране на виртуален пос-терминал за плащане на задължения по МДТ и ТБО , e възможно временно справката да е недостъпна!

Моля да ни извините за причиненото неудобство !

ONLINE СПРАВКА И ПЛАЩАНИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО МДТ

 

Вход в портала за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) в НАП

              СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ПИН-КОД  към Община Созопол

 

 

Данък за възмездно придобиване на имущество за Община Созопол е 3 %

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.16, АЛ.5 от Наредбата на ОАМТЦУТОС

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.19, АЛ.2 от Наредбата за ОАМТЦУТОС
/за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци/

 

Плащане на данъчни задължения по банковата сметка на общината:

Централна кооперативна банка АД ,Клон Черно море,  Банков код: CECBBGSF , BG54 CECB 97908479 9626 02

- за данък върху недвижимите имоти   :     442100                        
- за данък върху наследствата       :     442200                        
- за данък върху превозните средства     :   442300                        
- за такса битови отпадъци      :      442400                        
- за данък при придобиване на имущество по дарение и възмездно.наследяване  :  442500                        
- за туристически данък      :      442800                        
- за туристическа такса   :    448012    
- за окончателен год./патентен/ данък    :    441400
- за други данъци         :       443400                        
- за глоби,санкции, неустойки      :      446500                        
- за такси за административни услуги    :    448007                        
- за такса куче          :          448013    

 

Начини на плащане

 

Български пощи Изи пей Ипей

https://www.livechatalternative.com/