Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ в община Созопол с административен адрес: гр.Созопол, пл.“Хан Крум“ №2 като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Созопол, считано от 01.01.2022г., който обединява следните:

Социални услуги:

Държавни дейности:
Център за обществена подкрепа;
Център за настаняване от семеен тип;
Център за социална рехабилитация и интеграция;
Дневен център за деца с увреждания;
Социални услуги в домашна среда: Асистентска подкрепа;
Асистенти за лична помощ
Подкрепа за закрила на детето „Приеми ме“
 

Местни дейности:
Домашен социален патронаж;
Клубове на пенсионера, инвалиди и други
 

Направление здравеопазване:
Държавни дейности:
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини;
Здравни кабинети, детски градини и училища;
Други дейности по здравеопазването;
Местни дейности:
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - „Детска млечна кухня“

https://www.livechatalternative.com/