Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.07.2022

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗА КОМИСИЯТА

Комисията:

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Контролира намиращата се на територията на Общината Детска педагогическа стая
Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика


ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

Основните акценти в дейността на МКБППМН гр. Созопол са:

-ПРЕВАНТИВНА

-КОРЕКЦИОНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА

-ПРОУЧВАТЕЛНА

 

I.ПРЕВАНТИВНА

-организиране на превантивни дейности в училище  и извън него.

-дейности свързани с превенция  на определени  асоциални прояви.

Тази дейност се осъществява, както на общинско така и на училищно ниво, като се организират различни мероприятия, състезания за подрастващите.

Особено важно е реализирането на дейности, насочени към ограничаване на определени асоциални прояви / противообществени прояви, престъпления, агресия, наркомании/.

II КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

МКБППМН развива в две посоки:

1.Налагане на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН

2.Определяне на обществен възпитател по чл.41 от ЗБППМН 

Към местната комисията са назначавани на граждански договор общо 10 /десет / обществени възпитатели. Обществените възпитатели съдействат на родителите и учителите при възпитанието на децата, също така и работят по превенцията сред подрастващите в общината.

Определените обществени възпитатели по чл.41 от ЗБППМН координират дейността си с МК. При обсъждането на случаите Обществените възпитатели разширяват обсега си като работят в група и с други специалисти.

III. ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Тя се осъществява  благодарение на доброто взаимодействие между институциите работещи с деца в общината

Ежемесечно се провеждат акции за социална работа на улицата от представители на ОЗД, РУП на МВР гр. Созопол и МКППМН, като се правят обходи за издирване на просещи, скитащи, безнадзорни, проституиращи, употребяващи наркотици, лепило, малтретирани деца.

                             

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА КОМИСИЯТА

Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Созопол функционират два помощни органа:

Обществени възпитатели: Дейността  им включва конкретна, индивидуална корекционно- възпитателна работа с деца с девиантно поведение и техните родители.
Консултативен кабинет към МКБППМН – в него мултидисциплинарен екип от висококвалифицирани специалисти предоставя безплатни консултации на: деца; родители и педагози, по споделени от тях проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на децата. Раздават се тестове за наркотици и се работи по превенция.
ПРЕДЛАГАМЕ ПОДКРЕПА НА

Ние предлагаме подкрепа на :

Деца с трудности в общуването с връстници и адаптацията в училище
Деца с поведенчески проблеми
Деца от рискова семейна среда /бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда/
Деца от специализирани институции
Деца в противоречие със закона
Родители, чието общуване с детето е затруднено
Родители, които срещат трудности при справяне с проблемното поведение на детето си
Родители, които се тревожат, че децата им имат проблем или не се чувстват добре, но не могат ясно да определят ситуацията или причините
Деца и родители, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот


ЕКИП

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  зам. Кмет на Община Созопол

     СЕКРЕТАР:          Яна Сотирова

     ЧЛЕНОВЕ:        инспекторът ДПС, педагози, юристи, представители на отдела за закрила на детето към ДСП и др.                                

                                                                                                                                        

ПАРТНЬОРИ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява дейността си в партньорство с всички представени в комисията институции и организации: Комисия за детето, Център за обществена подкрепа, Отдел „Закрила на детето”, РУ „Полиция”, Училищата, РЗИ гр.  Бургас , Комисия за защита от дискриминация, Комисия за борба с трафик на хора, Общински съвет по наркотични вещества – гр. Бургас, РЕТО – Надежда – Бургас и др. Отворена и за  нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

https://www.livechatalternative.com/