Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

1.    Координира провеждането на здравната политика на територията на Общината;
2.    Координира и контролира дейността на общинските търговски дружества - лечебни заведения;
3.    Участва в комисии по процедури по Закона за обществени поръчки, провеждани в Общината в областта на здравеопазването;
4.    Изготвя предложения до Общински съвет, свързани с дейности на Общината в сферата на здравеопазването;
5.    Координира и контролира дейността на Детските градини, Здравните кабинети към детските градини и училищата, включително и процесите по опазване и разширяване на материално-техническата база;
6.    Отговаря за обезпечаване на ръководния персонал на детските градини - директорите;
7.    Оказва методична помощ и контролира дейността по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Общината;
8.    Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на  държавните институции, териториални структури на местно ниво при провеждане на здравната политика на Общината.
9.    Контролира начина на усвояване, финансовата отчетност и целесъобразността на разходите във функционално направление здравеопазване;
10.    Изготвя периодични отчети, анализи, информации и справки, свързани с дейността на общинското здравеопазване;
12.    Координира и разработва проекти;
13.    Създава необходимите условия за изпълнение на противоепидемични мерки.
14.    Изготвя програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества;
15.    Създава, преобразува и закрива Общинските детски градини след решение на общинския съвет и съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция;
16.    Изразява информирано съгласие за лечението на лице, което не е способно при съблюдаване на изискванията на Закона за здравето;
17.    Осигурява представители в Регионалните съвети по условия на труд;
18.    Участва в общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. 

https://www.livechatalternative.com/