Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.07.2022

Културата е това комплексно цяло, което включва знания, вярвания, изкуство, морал, закони, обичаи и всякакви други способности и навици, усвоявани от човека като член на обществото.

Основни функции и задачи:

1.Разработва, изготвя и организира изпълнението на Общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно – исторически календар

2.Организира и провежда културни събития на общината – самостоятелно и в партньорство с читалищата и сдруженията с нестопанска цел.

3.Организира провеждането на местни, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;

4. Културните събития се  координират с   работата на общинските културни институти ( музеи, галерии и др. ) и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

5.Проучва, анализира и изготвя експресни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области;

6.Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на читалищата и приема отчети за дейността им;

7.Координира и популяризира дейността на събитията от културния календар на общината;

8.Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на общината, разпределя финансовите целеви средства и упражнява контрол върху тях. Подпомага участието им по проекти за осигуряване на допълнителни средства;

9.Подкрепя взаимодействието между читалищата, учебните заведения, институции и НПО в областта на културни дейности;

10.Води регистър на паметниците на културата, военните паметници на територията на общината и дава отчет пред компетентните органи и комисии за състоянието им;

https://www.livechatalternative.com/