Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7
Уведомления Доклади ОВОС Уведомление НУРИОВОС

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.09.2023

Голяма част от територията на Община Созопол попада в обхвата на Натура 2000 – Защитена зона „Бакърлъка“ по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици.

На територията на общината попадат и:

Защитените местности:

„Бакърлъка“, „Мурватска река“, „Блатно Кокиче“  - с Присад ,  „Стария Соват“ , „Раков дол“ , „Казаков вир“ , „Тясната река“ , „Колокита“ , „Находище на блатно кокиче в м. Блатото – с.Равадиново

Природните Забележителности

„Нос Червенка“, „Пясъчни дюни между къмпингите Градина и Златна рибка“ , „Пясъчни Дюни  м. „Алепу“ , „Пясъчни Дюни  м. „Каваците“ , „Нос Св. Агалина“ , „Блато Алепу“

Природен резерват

„Пясъчна лилия“

 

Община Созопол разполага и с „Регионално депо за неопасни отпадъци“ /РДНО/ също така и „Център за временно съхранение на опасни отпадъци от бита“ /ЦООБ/

Отпадъчните води от курортните населени места в Общината – Созопол, Черноморец и Равадиново се пречистват в Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - Созопол.

https://www.livechatalternative.com/