Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2022

Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваеми увеселителни обекти или преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, са поставени изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.

1990 Заявление линия
Дата на публикуване: 17.10.2023

4030 Заповед по чл.16
Дата на публикуване: 31.08.2023

4014 Заявление за удостоверение по ОУП
Дата на публикуване: 31.08.2023

2667 З А Я В Л Е Н И Е за ПУСО или ПБЗ
Дата на публикуване: 31.08.2023

2098 З А Я В Л Е Н И Е Образец 3
Дата на публикуване: 31.08.2023

2083 виза
Дата на публикуване: 31.08.2023

2082 Заявление за идентичност на ПИ
Дата на публикуване: 31.08.2023

2060 заявление допускане за пуп
Дата на публикуване: 31.08.2023

2027 Заявление скица
Дата на публикуване: 31.08.2023

1990 Заявление линия
Дата на публикуване: 31.08.2023

https://www.livechatalternative.com/