Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34
Бланки Общи устройствени планове Подробни устройствени планове Протоколи от ОЕСУТ Разрешения за строеж Контрол по строителството Изменения на кадастрални планове Обявления и съобщения по ЗУТ Схеми по ЗУТ

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2023

Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти"

 

изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
подготвя преписките по допълване на подземния кадастър и по частично изменение на регулационните планове;
проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
осъществява контрол по строителството на територията на общината;
идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана;
подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
издава удостоверения по чл.54а от ЗКИР
поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, на кадастрални и регулационни планове и техните изменения и на на издадените строителни книжа;
поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
издава удостоверения в рамките на своята компетентност; 

1.    Провежда общинската политика по устройствено планиране на територията;
2.    Организира и осъществява дейности по изработването, изменението и приемането на устройствените планове на територията на Общината;
3.    Подпомагане дейността на административните органи по Закона за устройство на територията (ЗУТ), осигурявайки им становища, които да доведат до издаване на мотивирани и законосъобразни актове, както и подготвя проекти на административни актове по ЗУТ.
4.    Провеждане процедури по обявяването на изработените и одобрените подробни устройствени планове;
5.    Организиране разработването и актуализирането на наредби по прилагането на ЗУТ в съответствие с изискванията му;
6.    Извършване проверки по жалби и сигнали на граждани и юридически и съставяне на констативни актове съгласно ЗУТ при установяване на нарушения и актове по Закона за административните нарушения и наказания.
7.    Изготвя проекти на становища, доклади, предписания, удостоверения и административни актове, които докладва на началник отдела и главния архитект;
8.    Подготвя докладни до Общинския съвет; 
9.    Осигурява участие в специализирани комисии на общината и общинския съвет;
10.    Предоставя разрешения за изработване на подробни устройствени планове;
11.    Поддържа архив;
12.    Изготвя  ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината;
13.    Участва в комисии по изготвянето на  на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи.

https://www.livechatalternative.com/