Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти

  • Печат

ЗАПОВЕД

№ 8-Z-259

Гр. Созопол, 13.02.2018 г.

 

 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСА, във връзка с чл.137, ал. 1, т.2 и чл. 137, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за туризма (обн.ДВ, бр. 30/26.03.2013 г., посл. Изм. ДВ бр.75/27.09.2016 г.), и Решение на Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по Протокол №ПР2-18/12.02.18г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се прекрати категоризацията на туристическите обекти по приложения списък, неразделна част от тази Заповед.

2.Да се отрази промяната в обстоятелствата.

3.На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл. 129 от ЗТ.

4.Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да се предприемат действия за публично оповестяване чрез публикуване в сайта на общината и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Созопол.

5.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Петя Чапевова – зам.- кмет на община Созопол.


ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:
Юрисконсулт………………………
Изготвил:
Нора Миланова
Началник отдел „Туризъм и икономически дейности“
scroll back to top