Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”

  • Печат

 

      Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” по Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. с Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

scroll back to top