Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за управление и отчитане на проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1”

  • Печат

 

        Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за управление и отчитане на проект ”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-0003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, Приоритетна ос: „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, на „Програма за морско дело и рибарство” 

scroll back to top