Процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Созопол” по обособени позиции

  • Печат

 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Созопол” по обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Домашен социален патронаж на територията на Община Созопол”

Обособена позиция №2: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”

Обособена позиция №3: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Детска млечна кухня-гр.Созопол”

scroll back to top