Обща информация

  • Печат

 

Във връзка с провеждане  на процедури за избор на изпълнител, следва да се има  предвид, че банковата сметка на Община Созопол за внасяне на гаранция за участие и изпълнение на договора е както следва:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
Банков код: CECBBGSF
IBAN :BG41 CECB 9790 3379 9626 02


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на община Созопол за 2019 г.

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - РОП 00568-2015-0005

Предварителен доклад за законосъобразност на процедура РОП - 00568-2014-0004

Становище за законосъобразност на процедура РОП - 00568-2015-0003

Становище за законосъобразност на процедура РОП - 00568-2015-0001

Вътрешни правила - 2017 г.

Вътрешни правила

Упътване за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ 2020

scroll back to top