Правилници и стратегии

  • Печат

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 2021

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ за 2020-2023г.
приета с Решение № 56 от 12.02.2020г.  на общински Съвет Созопол

Вътрешни правила работна заплата ПМС 2020

Вътрешни правила работна заплата ОА 2020

Правилник вътрешен трудов ред 2020

Устройствен правилник 2020

Споразумение със Синдикалната организация, във връзка с чл. 44, ал. 3 от ЗДСл

Колективен трудов договор

Вътрешни правила за работната заплата (За служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда)

Вътрешни правила за работната заплата (Държавни служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Созопол

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Созопол от 2020

Инструкция за деловодната дейност в Община Созопол

Инструкция за деловодната дейност в Община Созопол от 2020

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от 2020

Процедура за архивиране и възстановяване на данни в община Созопол

Вътрешни правила за вписване и заличаване на информация в регистър на информационните ресурси (РИР)

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Созопол за периода 2015 г. – 2019 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като „служебна тайна“ в Община Созопол

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация

Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация – Созопол

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Созопол за периода 2012 – 2015 г.

Харта на клиента

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за работа на служителите с административния регистър

Стратегия за управление на риска в Община Созопол

Устройствен правилник на общинска администрация Община Созопол

scroll back to top