Проект за промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол

  • Печат

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ще бъдат предложени на общински съвет следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол:

 

В Чл.5 с текстЗабранява се:се правят следните изменения и допълнения:

- т.4 се изменя така:

“т.4пребиваването на обществени места на лица ненавършили 14-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 20,00ч.

- Създава се нова т. 5:

“т.5пребиваването на обществени места на лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 22,00ч.Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да ги придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за техен придружител.

- Създава се нова т. 6:

“т.6тютюнопушенето в закритите обществени места

- Създава се нова т. 7:

“т.7тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

 

- Създава се нова т. 8:

“т.8тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

       
scroll back to top