Уведомление НУРИОВОС 06.08.2021

  • Печат

Наименование на инвестиционното предложение:

Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ на територията на изграден обект в поземлен имот 81178.51.22 по КК на гр. Черноморец, местност „Мина Росен”, община Созопол

линк:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35484

scroll back to top