Уведомление по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ до собствениците и носителите на ограничени вещни права на сгради с идентификатор по кадастрална карта №81178.3.164.4, №81178.3.164.5 в ПИ №81178.3.164 в м. “Акра”, землище гр.Черноморец

  • Печат

   Със съобщение №УТ-2117-33-002/16.09.2019 година е обявено на всички собственици и носители на ограничени вещни права на сгради с идентификатор по кадастрална карта №81178.3.164.4, №81178.3.164.5 в ПИ №81178.3.164 в м. “Акра”, землище гр.Черноморец, обл.Бургас , че е изработен проект за промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на сгради за отдих и курорт в обхват на поземлен имот № 81178.3.187 в местност ”Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас. по реда на §4 от ДР на ЗУТ и чл.61 ал.2 и ал.3 от АПК на 30.09.2019 година.

 Проектът се намира в Дирекция „УТКИПЕУП „ при Община Созопол, пл.“Хан Крум“ №2, ет.2, стоя №28 и може да се разгледа от заинтересованите.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от получаване на съобщението до Общински експертен съвет при Община Созопол.

scroll back to top