Уведомление по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ до собствениците на ПИ 67800.10.661 и ПИ 67800.10.632 по КК на гр.Созопол, м.“Ачмалъци“ землище на гр.Созопол, обл.Бургас

  • Печат

 

Със съобщение №УТ-2117-30/29.07.2019 година е обявено на  собствениците на ПИ 67800.10.661 и ПИ 67800.10.632 по КК на гр.Созопол, м.“Ачмалъци“ землище на гр.Созопол, обл.Бургас, че със Заповед №8-Z-799/29.07.2019г. на и.д. Кмет на община Созопол е одобрен проект  за ПУП-ПРЗ /подробен  устройствен план – план регулация и застрояване/ за ПИ с идентификатор 67800.10.523 по КК на гр. Созопол в местност „Ачмалъци“, з-ще гр. Созопол по реда на §4 от ДР на ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК.

Заповедта се намира в Дирекция “УТКИПЕУП” при Община Созопол, пл.”Хан Крум”№2, ет.2,стая №28 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта може да се обжалва в 14 / четиринадесет / дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд гр. Бургас чрез Община Созопол.

scroll back to top