Обявления по чл.128, ал.2 от ЗУТ за обекти: ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“, ПП „Довеждащ колектор до КПС „Каваци“, ПП „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“

  • Печат

1.     Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на  основание  чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 51/28.06.2019г., е обнародвано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за  изработен проект  на  Подробен  устройствен  план  –  парцеларен  план за елементите на техническата инфраструктура,  извън  границите  на  урбанизираните  територии  за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.119, 67800.40.127, 67800.40.135, 67800.40.147,  67800.40.160, 67800.42.1, 67800.42.2, 67800.53.1, 67800.53.2, 67800.53.3, 67800.53.4,  67800.53.5, 67800.53.6, 67800.53.17, 67800.53.18, 67800.53.19,  67800.53.20,  67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25,  67800.53.92 и  67800.53.93,  по КК на гр.Созопол, общ.Созопол.

            Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация - Созопол.   

 

2.     Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на  основание  чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 51/28.06.2019г., е обнародвано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за  изработен проект  на  Подробен  устройствен  план  –  парцеларен  план за елементите на техническата инфраструктура,  извън  границите  на  урбанизираните  територии  за обект: „Довеждащ колектор до КПС „Каваци“, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.5.719, 67800.8.318, 67800.9.115 и 54.145, по КК на гр.Созопол, общ.Созопол.

            Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация - Созопол.                    

 

3.    Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на  основание  чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 51/28.06.2019г., е обнародвано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за  изработен проект  на  Подробен  устройствен  план  –  парцеларен  план за елементите на техническата инфраструктура,  извън  границите  на  урбанизираните  територии  за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104, по КК на гр.Созопол“, до края на регулация на гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.99, 67800.35.140, 67800.36.4, 67800.36.22, 67800.36.23, 67800.36.27,  67800.36.44, 67800.36.45,  и 67800.36.46, по КК на гр.Созопол, общ.Созопол.

            Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация - Созопол.

scroll back to top