Уведомление по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ до собствениците на ПИ с идентификатор 67800.6.704 по КК в м.“Буджака“ землище гр. Созопол, обл. Бургас

  • Печат

 

   Със съобщение с изх.№ 94-00-116-5/20.06.2019 година е обявено на  неидентифицирани собственици на ПИ с идентификатор 67800.6.704 по КК в м.“Буджака“ землище гр. Созопол, обл. Бургас, че със Заповед №8-Z-684/20.06.2019г. на Кмета на Община Созопол е одобрен ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 67800.6.171 по КК в м.“Буджака“ землище на гр. Созопол, обл. Бургас   по реда на §4 от ДР на ЗУТ и чл.61 ал.3 от АПК.

    Заповедта се намира в Дирекция „УТКИПЕУП „ при Община Созопол, пл.“Хан Крум“ №2, ет.2, стоя №28 и може да се разгледа от заинтересованите.

    Възражения по Заповедта се правят в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд гр. Бургас чрез Община Созопол.

scroll back to top