Съобщение по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК, за одобрен ПУП в обхват на поземлен имот 81178.8.121 в местност ”Аклади - чеири”, землище гр. Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас

  • Печат

   Със съобщение №УТ-2117-90-004/08.05.2019 година е обявено на Милена Тодорова Тодорова и „АКЛАДИ“ООД съсобственици в ПИ 81178.8.151 в “Аклади”, землище гр.Черноморец, обл.Бургас, че със Заповед № 8-Z-459/07.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на сгради за отдих и курорт в обхват на поземлен   имот № 81178.8.121 в местност ”Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас. по реда на §4 от ДР на ЗУТ и чл.61 ал.2 и ал.3 от АПК на 05.06.2019 година.

 

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от съобщението чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

scroll back to top