Съобщение до собствениците и носителите на ограничени вещни права на самостоятелни обекти разположени в сгради в ПИ 81178.8.151 в “Аклади”, землище гр.Черноморец

  • Печат


   Със съобщение №УТ-2117-90-004/08.05.2019 година е обявено на всички собственици и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти разположени в сгради в ПИ 81178.8.151 в “Аклади”, землище гр.Черноморец, обл.Бургас, че със Заповед № 8-Z-459/07.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на сгради за отдих и курорт в обхват на поземлен имот № 81178.8.121 в местност ”Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас. по реда на §4 от ДР на ЗУТ и чл.61 ал.2 и ал.3 от АПК на 10.05.2019 година. 

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от съобщението чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

scroll back to top