Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-2002/22.12.2014 г. на Кмета на Община Созопол

  • Печат

 

Община Созопол, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Заповед № 8-z-2002/22.12.2014 година на Кмета на Община Созопол, на основание чл. 44, ал.1, т.13 от ЗМСМА,  чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, допуска изработването на  ПУП-ПРЗ и преотреждане в обхват на урегулирани поземлени имоти ІХ общ.  и Х общ.  в кв. 36 по плана на с. Равна гора, общ.Созопол.

 Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top