Решениe № 1100 от 19.12.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • Печат

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1100 от Протокол №41/19.12.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на  ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ 81178.5.91, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на „детска площадка, спортна площадка, зона за барбекю и озеленяване“.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top