Решение № 770 от 27.01.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • Печат

 

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №770 от Протокол №30 от 27.01.2014 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП – ЧИ на ПЗ за имот представляващ ІІІ10269,10270,10271,10272 в местност „Мапи”, землище гр.Созопол/ПИ с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол/, като се променят показателите на застрояване в съответствие с предвижданията за изменение на Общият устройствен план на Община Созопол в УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

 

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

scroll back to top