Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед №8-Z-1614/13.12.2013 година на Кмета на Община Созопол - изменение на ПУП- план за застрояване/ПЗ/ на УПИ ІІ-12,13 в кв.26 по плана на с.Равадиново

  • Печат

 

             На основание  чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.124а ал.2 от ЗУТ,  във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, предложение с изх.№ 4-94-Е-41/1/ 05.12.2013 год. на главния архитект на община Созопол за разрешаване изработването на подробен устройствен план-  плана за застрояване на част от урбанизирана територия -УПИ ІІ-12,13 в кв.26 по плана на  с.Равадиново, заявление с вх.№4-94-Е-41/26.11.2013 г. ,скица предложение съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ,одобрено задание по чл.125 от ЗУТ с вх.№4-94-Е-41/1/03.12.2013 г., Становище изх.№8391/14.11.2013г. на РИОСВ-Бургас и предвид чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ,

 

                                                Д О П У С К А М :

              Да се проведе процедура за изменение на ПУП- план за застрояване/ПЗ/ на УПИ ІІ-12,13 в кв.26 по плана на с.Равадиново, одобрен със Заповед №54/1984 г., съгласно приложеното от заявителя задание с вх.№4-94-Е-41/1/03.12.2013 г. и скица-предложение, като в УПИ ІІ-12,13 - кв.26 по плана на с.Равадиново, се предвиди основно застрояване за изграждане на жилищна сграда със следните застроителни показатели: Нмах.=10,00м, Пл.на застрояване=40%, Кинт.=1,2, Позел.=40%, начин на застрояване- свободно, съгласно приложеното задание и скица предложение.

             Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения имот съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

             Главният архитект да издаде скица с виза.

             Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

            Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява представеното задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

            Същата не подлежи на обжалване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.


Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (зап.доп.кв.26, ІІ-12,13 Р-во.doc)Заповедта25 Kb
scroll back to top