Обявление на основание чл.124 б , ал.2 от ЗУТ - Заповед №8-Z-1425/15.11.2013 г. на Кмета на Община Созопол - ПУП в кв. 18 гр. Черноморец

  • Печат

 

         Община Созопол/ЕКНМ-67800/, област Бургас, на основание чл.124 б , ал.2 от ЗУТ съобщава , че със Заповед №8-Z-1425/15.11.2013 година, Кмета на Община Созопол разрешава да се изработи Подробен устройствен                 план – план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот № УПИ ІІ-63 /идентификатор по КК 81178.502.149/ в квартал 18 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец, като се обособи ново застроително петно с параметри на застрояване :

-         Плътност на застрояване = 40%

-         Кинт = 1,2

-         Кота корниз Нмак. = 10,00 м.

-         Озеленяване 40%, като ? от площта да е с дървестна растителност , начин на застрояване – свободно

 Заповедта не подлежи на оспорване , съгласно чл.124, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top