Обявление на основание чл.128 , ал.1 от ЗУТ за изработен ПУП за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №81178.32.433 в м.”Кайряка”, землище гр.Черноморец, Община Созопол

  • Печат

 

          Община Созопол/ЕКНМ-67800/, област Бургас , на основание чл.128 , ал.1 от ЗУТ съобщава , че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места  з-ще гр.Черноморец, обл.Бургас за        обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване  на поземлен имот №81178.32.433  с трасе и сервитут в обхват на част от поземлени имоти : №81178.32.433 , №81178.32.434 в м.”Кайряка”, землище гр.Черноморец, Община Созопол.

        На основание чл.128 , ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник „ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план пред общинската администрация.

scroll back to top