Обявлениe на основание чл.128 ал.1от ЗУТ - проект на ПУП за имот 134.80 в землището на с. Крушевец

  • Печат

 

    Община Созопол /ЕКНМ – 67800/, област Бургас, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изработен  проект на ПУП – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Външно кабелно захранване за имот 134.80”, зона по §4,  в землището на с. Крушевец.

     Трасето започва от Нов БКТП изграден в имот 134.63, преминава в ПИ 134.28 /второстепенна улица/, ПИ 134.79 /второстепенна улица до КРШ и табло мерене. Трасето на кабела е с дължина 410м със сервитут от двете страни на трасето от по 0,6 м. Площта на зоната за ограничение е 492 кв.м. попадаща изцяло във второстепенни улици с №134.28 и 134.79 /публична общинска собственост/.

     Проекта се намира в сградата на Общинска администрация.     

     На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Созопол.

scroll back to top