Решение №510 от 24.04.2013 г. на Общински съвет Созопол за съгласие за изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ и преотреждане на УПИ ІІ”За помпена станция” в кв.1 по плана на с. Равадиново

  • Печат

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

        С Решение №510 от Протокол №22/24.04.2013 година, на основание чл.21 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.131 от ЗУТ, Общински съвет- Созопол дава предварително съгласие за изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ и преотреждане на УПИ ІІ”За помпена станция” в кв.1 по плана на с. Равадиново, община Созопол, като същия се преотреди и запише УПИ ІІ”За комплексно обществено обслужване” в кв.1 по плана на с. Равадиново по приложената скица предложение съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ.

scroll back to top