Обявления на основание чл.128 ал.1 и ал.2 от ЗУТ

  • Печат

 

1.   Изработен проект за ПУП /подробен устройствен план/- парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в местност на обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2 :ВС”Буджака”-ТП”Стара Загора”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.9.115, №67800.8.321, №67800.8.318, №67800.8.978, землище на гр. Созопол, област Бургас.

С внесения проект за Подробен устройствен план- парцеларен план на обект “Кабел 20кV 3х/1х400/мм2:ВС”Буджак”- ТП”Стара Загора” се обособява трасе на кабел в обхват и сервитут на ПИ с №№: №67800.9.115, №67800.8.321, №67800.9.318, №67800.8.978 , землище на гр. Созопол, област Бургас.

обнародвано в ДВ бр.42/10.05.2013г.

 

2.   Изработен проект за ПУП /подробен устройствен план/- парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в местност на обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2 :ТП”Мапи”-ТП”Стара Загора”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.54.145, №67800.9.115, №67800.9.128, №67800.8.321, землище на гр. Созопол, област Бургас.

С внесения проект за Подробен устройствен план- парцеларен план на обект “Кабел 20кV 3х/1х400/мм2:ТП”Мапи”- ТП”Стара Загора” се обособява трасе на кабели НН-1бр кабел 20кV, което е: от ТП”Стара Загора” в ПИ 67800.8.315 до ТП”Мапи” в ПИ =67800.40.145 и сервитут в обхват на  ПИ с №№: №67800.54.115, №67800.9.115, №67800.9.1288, №67800.8.321 , землище на гр. Созопол, област Бургас.

обнародвано в ДВ бр.42/10.05.2013 г.

 

3.   Изработен проект за ПУП /подробен устройствен план/- парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в местност на обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2 :ВС”Буджака”-ТП”Мапи”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.54.145, №67800.9.115, №67800.9.128, №67800.8.321, землище на гр. Созопол, област Бургас.

С внесения проект за Подробен устройствен план- парцеларен план на обект   “Кабел 20кV 3х/1х400/мм2:ВС”Буджак”- ТП”Мапи” се обособява трасе на кабел в обхват и сервитут на ПИ с №№: №67800.54.145, №67800.9.115, №9.128, №67800.8.321 , землище на гр. Созопол, област Бургас.

обнародвано в ДВ бр.42/10.05.2013 г.

scroll back to top